Przejdź na stronę:

Oferta studiów w warszawskiej Wyższej Szkole Bankowej dla uchodźców z Ukrainy

Studia na kierunkach polskojęzycznych skierowanych do kandydatów pochodzących z Ukrainy (posiadających obywatelstwo ukraińskie) i uwzględniających prowadzenie zajęć w języku ukraińskim (oferta „ukraińska”) na pierwszym semestrze studiów dofinansowane zostaną ze środków EFS POWER, z dwóch projektów. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie studia stacjonarne I (licencjackie) i II (magisterskie) stopnia na poniższych kierunkach:

# 1 Studia wyższe współfinansowane ze środków EFS POWER

„Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie - zintegrowany program rozwoju uczelni”

# 2 Studia wyższe współfinansowane ze środków EFS POWER

„Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja - zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego”

Kryteria przyjęcia na studia dofinansowane:

wyłącznie dla osób, które przybyły do Polski z Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r. lub później
posiadają PESEL w odpowiednim urzędzie gminy (miasta) na terenie Polski
kryterium przyjęcia jest kolejność zgłoszeń ze skompletowana dokumentacją; przyjęcia kandydatów odbywają się w ramach limitów związanych z założeniami projektu. (Limity przyjęć mogą ulec zmianie – informacja wewnętrzna)
przyjęcia kandydatów na studia wyższe z dofinansowaniem odbywają się na tych samych warunkach, na których przyjmowani są cudzoziemcy na pozostałe kierunki studiów Admissions | WSB University in Warszawa; Uwaga: jedynym wyjątkiem jest możliwość warunkowej zgody na dostarczenie apostille do dyplomu w indywidualnie ustalonym trybie (z uwagi na konieczność wykonania apostille w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Kijowie Remote Submission (apostille.in.ua))

Na dofinansowanej ofercie mogą studiować wyłącznie: osoby uciekające z terenu Ukrainy do Polski w związku z trwającą wojną, które przekroczyły terytorium Polski po 24 lutego 2022, oraz które rozpoczną naukę w WSB w Warszawie na studiach wyższych w roku akademickim 2022/23, na potwierdzenie czego dostarczą:

kopię w dokumencie podróży (paszport) pieczątki z datą wjazdu na teren Polski. Gdy z jakiegoś powodu wjazd osoby z Ukrainy na terytorium Polski nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, wówczas pobyt tej osoby na terytorium Polski rejestruje Komendant Główny Straży Granicznej. Zarejestrowanie pobytu na terytorium Polski następuje na wniosek danej osoby, złożony nie później niż 90 dni od dnia wjazdu. Obecnie rejestracja prowadzona jest przez urzędy gmin (miast). – Urząd dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa Targówek
potwierdzenie nadania numeru PESEL

Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie (w formie papierowej), z własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. – Urząd dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa Targówek

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń wraz ze skompletowaniem dokumentów. 

2022-08-16