Przejdź na stronę:

Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza osoby zatrudnione w podmiotach ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwach społecznych (PS) do udziału w projekcie pt. „Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych„
 - nr wniosku POWR.02.09.00-00-0050/18

Głównym celem projektu  jest przygotowanie kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, takich jak: spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, fundacje i stowarzyszenia do wdrażania zmian służących rozwojowi własnych instytucji i organizacji oraz przygotować do wyzwań, które niesie zarówno sfera pożytku publicznego jak i gospodarka rynkowa.

 

 • Studia MBA będą realizowane w WSB w Poznaniu
 • Studia podyplomowe zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym będa realizowane w WSB w Chorzowie, WSB w Poznaniu i WSB w Szczecinie.

W projecie udział weźmie 130 osób (97 kobiet i 33 mężczyzn) zatrudnionych w podmiotach ekonomiczno-społecznych (PES) i przedsiębiorstwach społecznych (PS) w szczególności:

 • organizacjach prowadzących odpłatną/nieodpłatną działalność w sferze pożytku publicznego (NGO)
 1. stowarzyszeniach
 2. fundacjach
 • spółdzielniach, w szczególności socjalnych
 • podmiotach sfery gospodarczej realizujących cele społeczne (spółki non-profit)
 • jednostkach reintegracyjnych prowadzonych przez samorząd terytorialne: Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawod. (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), w tym max. 20 os. reprezentujących Ośrodki Wsparcia Ekonomiczno-Społeczne (OWES), podmioty prowadzące działania na rzecz PES/PS.

 

Okres realizacji projektu:  od: 2018-10-01 do: 2021-06-30

Projekt współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

STUDIA PODYPLOMOWE MBA - ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM - realizacja w Poznaniu

Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami społecznymi i podmiotami ekonomii społecznej, takimi jak: spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, fundacje i stowarzyszenia

Studia adresowane są do:

 • Członków zarządu PS/PES
 • Kadry zarządzającej w PS/PES

Ramy programowe studiów

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM - realizacja w Chorzowie, Poznaniu i Szczecinie

Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, takich jak: spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, fundacje i stowarzyszenia.

Studia adresowane są do:

 • Członków zarządu PS/PES
 • Kadry zarządzającej w PS/PES
 • Pracowników i wolontariuszy PS/PES
 • Pracowników OWES

Ramy programowe studiów

We wszytskich lokalizacjach rozpoczeliśmy już zajęcia.

Harmonogram zjazdów:

Poznań MBA

Poznań MBA grupa 2

Poznań SP

Chorzów SP

Szczecin SP 

 

Rekrutacja została zamknięta.

I tura rekrutacji będzie prowadzona w terminach:

 • 03.06-31.08.2019 - przyjmowanie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji
 • 31.08-09.09.2019 - weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych dokumentów
 • do 10.09.2019 - ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i listy rezerwowej.

Każdy kandydat zainteresowany rozpoczęciem studiów zobowiązany jest do terminowego złożenia (osobiście, za pośrednictwem poczty, lub przesłanie skanów mailem) w Biurze Rekrutacji WSB (w Chorzowie, Poznaniu lub w Szczecinie), kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy dla studiów w Poznaniu
 • kwestionariusz osobowy dla studiów w Chorzowie
 • kwestionariusz osobowy dla studiów w Szczecinie
 • oświadczenie uczestnika wraz z oświadczeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA
 • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (kopia dyplomu studiów licencjackich/magisterskich, oryginał lub odpis do wglądu podczas I zjazdu)
 • poświadczenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej (PES) lub przedsiębiorstwach społecznych (PS), ze wskazaniem: formy zatrudnienia, okresu zatrudnienia, stanowiska/funkcji (zaświadczenie z działu kadr lub wpis z CEiDG)
 • w przypadku studiów MBA, dodatkowo CV wskazujące na doświadczenie zawodowe.

 

Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych w Poznaniu
Tel.: 61 655 33 00
E-mail: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl

Adres
budynek GG, pokój 03, parter
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia, podyplomowych w Chorzowie

Tel.: tel. 32 349 85 31, 32 349 84 70, 32 349 84 79, 32 349 85 24,
Infolinia tel. 32 775 9150
E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

Adres 
ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów


Biuro rekrutacji studiów podyplomowych w Szczecinie
Tel.: 91 422 58 58
E-mail: rekrutacja-efs@wsb.szczecin.pl

Adres 
Aleja Wojska Polskiego 128
70-491 Szczecin

 

Menedżer Projektu Izabela Ordziniak
tel. 61 655 32 07
E-mail: izabela.ordziniak@wsb.poznan.pl

Adres Biura Projektu:
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Ratajczaka 5/7, Poznań
pokój nr 213