Projekty zakończone

Fundusze zewnętrzne pozyskujemy w Grupie Merito już od ponad 20 lat. ​​​​​​​Głównie z programów unijnych, krajowych i regionalnych, ale także z funduszy Norweskich, Szwajcarskich i innych dostępnych dla szkolnictwa wyższego. Dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym zrealizowaliśmy dotychczas ponad 300 projektów na łączną kwotę ponad 700 mln złotych.

 

W poprzedniej perspektywie UE 2014-20 były to przede wszystkim „Zintegrowane Programy Rozwoju Uczelni”, czyli kompleksowe projekty składające się z kilku wzajemnie uzupełniających się elementów, takich jak nowe i modyfikowane kierunki studiów, podnoszenie kompetencji kadry, czy nowoczesne metody kształcenia oraz zarządzanie uczelnią. Wszystkie uczelnie Grupy korzystały także ze wsparcia w programie „Uczelnia dostępna” i dzięki temu rozpoczęły proces likwidowania barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród innych typów warto wymienić także projekty dotyczące płatnych staży dla studentów, studiów dualnych, umiędzynarodowienia uczelni i mobilności akademickiej.

 

Z naszych projektów korzystać mogli nie tylko studenci, pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni. Dzięki realizacji tzw. Trzeciej Misji Uczelni uczestnikami mogły być także osoby spoza środowiska akademickiego - młodzież i seniorzy oraz osoby dorosłe pracujące i rozczyniające własną działalność.

 

Pozyskane środki miały realny wpływ na wszystkie aspekty funkcjonowania naszych uczelni. 

infografika o środkach z zakończonych projektów