W Grupie Merito

Od ponad 20 lat aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne, by wnosić nową wartość we wszystkich obszarach naszej działalności. Począwszy od roku 2004 kluczowym dla nas źródłem stały się Fundusze Europejskie. Pozyskaliśmy już ponad 700 milionów złotych i zrealizowaliśmy ponad 300 projektów, a kolejne są w toku.

Fundusze Europejskie w perspektywie 2021-2027 dla uczelni wyższych

Polska jest beneficjentem już czwartej perspektywy unijnej. Uczelnie wyższe mogą korzystać ze wsparcia wielu dedykowanych im programów, przeznaczając środki m.in. na rozwój działalności dydaktycznej i naukowej. W latach 2021-27 Fundusze UE dla uczelni ukierunkowane są w szczególności na podnoszenie jakości kształcenia, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i zwiększenie dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami. Szczególny nacisk położony jest na wdrażanie strategicznych, perspektywicznych przedsięwzięć, które przyniosą systemowe i trwałe rezultaty.

 

Kluczowe dla uczelni wyższych Fundusze to:

Flaga Polski i Unii Europejskiej

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

FERS umożliwia inwestycje w ludzi – w ich szkolenie, rozwój, edukację i przygotowanie do rynku pracy.  Działania dedykowane dla szkolnictwa wyższego to m.in. 1.3 „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” oraz 3.1 „Dostępność szkolnictwa wyższego”.

 

Więcej informacji

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

 

FENG wspiera innowacje tworzone przez przedsiębiorstwa, w tym w ramach działalności badawczo-rozwojowej (B+R) realizowanych we współpracy sektora nauki i biznesu. Środki umożliwiają również uruchamianie centrów transferu technologii czy inkubatorów przedsiębiorczości.

 

Więcej informacji

16 programów regionalnych

W Polsce jest ich 16, bo każde województwo posiada własny program, który finansuje projekty realizowane na jego terenie. Pozwalają one m.in. na poprawę działania placówek oświatowych, rozwój infrastruktury społecznej, działania proekologiczne oraz technologie cyfrowe i transformację energetyczną. 

 

Więcej informacji

ERASMUS +

To kluczowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Umożliwia on także tzw. mobilności zarówno studentom, jak i pracownikom dydaktycznym uczelni. Dzięki temu programowi, nasi studenci mogą spędzić część studiów na zagranicznych uczelniach wyższych.

 

Więcej informacji

Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Programy NAWA wspierają umiędzynarodowienie polskiej nauki, międzynarodową współpracę badawczą, przygotowanie instytucji do przyjmowania studentów i kadry z zagranicy, rozwijanie partnerstw międzynarodowych oraz promocję zagraniczną uczelni i Polski jako kraju z atrakcyjną ofertą kształcenia na poziomie wyższym. Dzięki środkom m.in. z programu Welcome to Poland, stajemy się uczelniami bardziej otwartymi i przyjaznymi dla zagranicznych studentów.

 

Więcej informacji

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się o zasadach działania Funduszy Europejskich, wziąć udział w dofinansowanych projektach np. szkoleniach, albo uzyskać środki na realizację swojego projektu, informacje znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich 2021-27.