Projekt

   

   

  Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu realizuje projekt „Budowanie potencjału do podnoszenia kompetencji przyszłości” FERS.01.05-IP.08-0171/23

  W ramach projektu na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, w filiach w Poznaniu, Szczecinie i Chorzowie realizowane są  szkolenia i warsztaty grupowe (w formie stacjonarnej i zdalnej), szkolenia indywidualne, kursy oraz wizyty studyjne.

   

  Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2024-31.12.2027

   

  Wartość projektu wynosi 2 154 571,00 zł


  Dofinansowanie projektu z UE wynosi 2 089 933,87 PLN

   

  #FunduszeEuropejskie

  Cel projektu i grupa docelowa

  Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie nowoczesnego kształcenia u 150 osób prowadzących dydaktykę w filiach Uniwersytetu w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie, co zwiększy potencjał Uczelni i podniesie skuteczność systemu kształcenia.

   

  Działania projektu prowadzą do podniesienia kompetencji dydaktyków w zakresie: kompetencji cyfrowych, dydaktycznych oraz z zakresu zielonej transformacji (obligatoryjnie) oraz kompetencji merytorycznych, językowych, z zakresu projektowania uniwersalnego, przedsiębiorczości, komercjalizacji efektów badań naukowych (fakultatywnie).


  Grupa docelowa- działania są dostępne tylko dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu- dla 150 osób prowadzących dydaktykę w filiach Uniwersytetu w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie.

  Zadanie 1

  Podnoszenie kompetencji I kwalifikacji kadry dydaktycznej zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu – w wersji synchronicznej

   

  Zadanie obejmuje działania podnoszące kompetencje 150 pracowników dydaktycznych:

   

  Obligatoryjne -każdy uczestnik musi wziąć udział w wybranych działaniach podnoszących wszystkie trzy wskazane zakresy kompetencji:
  a. Cyfrowe
  b. Dotyczące zielonej transformacji
  c. Dydaktyczne

   

  Fakultatywne- uczestnik może dodatkowo wziąć udział w wybranych działaniach podnoszących kompetencje:
  a. Merytoryczne
  b. Projektowania uniwersalnego
  c. Przedsiębiorczości
  d. Komercjalizacji efektów badań naukowych
  e. Językowe

   

  Zadanie jest realizowane w następujących formach:
  - szkolenia/warsztaty grupowe w formie synchronicznej (MS Teams),
  - szkolenia/warsztaty grupowe w formie stacjonarnej (w salach Uniwersytetu WSB Merito),
  - szkolenia/konsultacje indywidualne,
  - wizyty studyjne w zagranicznych uczelniach.

   

  Rezultatem będzie przyrost kompetencji zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami u 95% uczestników/czek- 142 os. wykorzystywanych w dydaktyce od następnego semestru po ukończeniu udziału w działaniu.

  Zadanie 2

  Podnoszenie kompetencji I kwalifikacji kadry dydaktycznej zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu – przygotowanie i realizacji kursów w formie asynchronicznej

   

  Opracowanie kursów zdalnych asynchronicznych.

   

  Tematy kursów produkowanych w projekcie:
  1. Eko-wykładowca
  2. Sztuczna inteligencja w dydaktyce

   

  Rezultaty zadania:
  • 2 kursy online-asynchronicznie do wykorzystania w celu nabywania kompetencji przez dydaktyków w okresie min.5 lat (z aktualizacją)
  • przyrost kompetencji zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami u 95% uczestników/czek-48os., wykorzystywanych w dydaktyce od następnego semestru po ukończeniu wsparcia.

   

  Rekrutacja

  Rekrutacja do projektu odbywa się stacjonarnie – w Biurach Projektu w filiach Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie oraz elektronicznie – dokumenty przyjmują koordynatorzy projektu.

   

  Podstawowe kryteria rekrutacji:
  -prowadzenie dydaktyki na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu na podstawie umowy o pracę, powołania, umowy cywilnoprawnej, samozatrudnienia;
  -zdiagnozowane potrzeby rozwojowe (należy wypełnić Bilans kompetencji)
  -zadeklarowanie udziału minimum w działaniach podnoszących trzy kompetencje obligatoryjne;
  -złożenie kompletnych dokumentów projektowych: Formularz osobowy wraz z Deklaracją udziału w działaniach projektowych i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

   

  Bilans kompetencji - do pobrania tutaj

  Formularz osobowy- do pobrania tutaj

  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - do pobrania tutaj

   

  #FunduszeEuropejskie

  Biura projektu i metodycy

  Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu  Filia w Chorzowie:

  ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów

  Biuro projektu - pok. 116

  Biuro metodyka - pok. 210

   

  Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu:

  budynek CP, ul. Ratajczaka 5/7, 61-895 Poznań

  Biuro projektu - pok. 315

  Biuro metodyka - pok. 312

   

  Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu  Filia w Szczecinie:

  ul. Śniadeckich 3, 70-224 Szczecin

  Biuro projektu - pok. 103.3

   

   

  Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.

  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby
  fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):
  1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
  2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

   

   

  #FunduszeEuropejskie

  Fundusze Europejskie

  Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027