Informacje ogólne

  Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu realizuje projekt pn. „Kadra z potencjałem – rozwój kompetencji pracowników dydaktycznych UWSB Merito we Wrocławiu”, nr FERS.01.05-IP.08-0099/23, dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

   

  Termin realizacji: 1.04.2024 - 31.03.2027

   

  Wartość projektu: 896 038,90 zł 

  Dofinansowanie ze środków UE:  739 411,30 zł

  Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 129 206,04 zł

   

  Cel projektu: Wzrost kompetencji dydaktycznych, cyfrowych, branżowych oraz z obszaru zielonej transformacji wśród 80 osób kadry dydaktycznej (38K, 42M) w okresie 1.04.2024-31.03.2027, poprzez m.in. udział w Programie rozwojowym M.A.G.I.A. Merito - Metody Akademickie dla zielonej Gospodarki, Innowacji i Aktywizacji.

   

  Produkty i rezultaty

  • Opracowanie programu rozwojowego dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na UWSB Merito we Wrocławiu
  • Opracowanie gry biznesowej podnoszącej kompetencje w zakresie zielonej transformacji i warsztaty z wykorzystania grywalizacji w dydaktyce
  • 80 osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na UWSB Merito we Wrocławiu objętych bezpośrednim wsparciem w projekcie
  • 50 osób, które nabędą kompetencje cyfrowe, dydaktyczne oraz z obszaru zielonej transformacji w wyniku udziału w projekcie
  • 10 wizyt studyjnych w firmach i uniwersytetach krajowych oraz zagranicznych
  • Udział 8 osób w konferencjach krajowych i międzynarodowych
  • Wzbogacenie zasobów bibliotecznych UWSB (zwłaszcza o publikacje w wersji cyfrowej) z zakresu zielonej transformacji, owoczesnych metod dydaktycznych oraz zrównoważonego rozwoju w różnych branżach gospodarki.

  Informacja o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu z KPON

  Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.

   

  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektu FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  • poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Oferta dla osób uczestniczących w projekcie

  Główne działania w projekcie:

   

  1.Opracowanie Programu rozwojowego, który będzie służyć podnoszeniu kompetencji dydaktycznych, cyfrowych oraz związanych z zieloną transformacją. 

   

  2.Stworzenie gry z obszaru zielonej transformacji, którą osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne będą mogły wykorzystywać na zajęciach.

   

  3.Dalsze aktywności dla osób uczestniczących w Programie rozwojowym:

  • Program mentoringowy z obszaru zrównoważonego rozwoju.
  • Szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb, rozwijające kompetencje cyfrowe, dydaktyczne oraz związane z zieloną transformacją/zrównoważonym rozwojem (do wyboru przez dydaktyków z oferty rynkowej lub zamknięte szkolenia realizowane na zamówienie uczelni).
  • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach.
  • Wizyty studyjne. 
   
  Ogólne zasady uczestnictwa:

   

  • Oferta kierowana jest do osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu - pracujących na podstawie umowy o pracę oraz świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia.
  • Projekt służy podnoszeniu obligatoryjnie kompetencji kadr dydaktycznych wyłącznie w 3 obszarach: cyfrowym, dydaktycznym oraz zielonej transformacji.
  • Każda osoba uczestnicząca w projekcie zobligowana jest do udziału w działaniach służących podniesieniu wszystkich 3 wymienionych wyżej kompetencji. 
  • Program mentoringowy, warsztaty z grywalizacji, warsztaty z tworzenia scenariuszy VR, udział w konferencjach i wizytach studyjnych dostępne będą wyłącznie dla osób, które uczestniczyły we wszystkich 5 szkoleniach z Programu rozwojowego.

   

   

  Szczegółowe zasady uczestnictwa oraz dokumenty do pobrania dostępne będą wkrótce w zakładce "Rekrutacja".

   

   

  Informacje dla osób kandydujących do uczestnictwa w projekcie

  Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z dokumentami do pobrania będą dostępne na stronie wkrótce.

  Kontakt z Biurem Projektu

  Adres Biura

  Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

  ul. Fabryczna 29-31

  53-609 Wrocław

  budynek A, pok.127

   

  Menedżer Projektu

  Aneta Nowicka

  e-mail: aneta.nowicka@wroclaw.merito.pl

  kom. 698 086 840, tel. 71 376 23 06

   

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)