Opis projektu

  Projekt pt. "Kadry przyszłości dla regionu – kompleksowy program rozwoju kierunków Design w biznesie, Bezpieczeństwo wewnętrzne/narodowe i Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego" nr FERS.01.05-IP.08-0255/23-00 realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

   

  Termin realizacji: od 01.04.2024 r. do 31.12.2028 r.

   

  Całkowita wartość projektu: 8 143 083,96 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 7 898 683,96 zł

  Cel projektu

  Celem projektu jest rozwój/utworzenie we współpracy z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym 4 programów kształcenia, na potrzeby gospodarki i rynku pracy oraz na rzecz zielonej i cyfrowej transformacji poprzez realizację kompleksowych programów wsparcia 720 studentów/ek i 24 przedstawicieli kadry dydaktycznej zaangażowanych w realizację procesu kształcenia na kierunkach objętych projektem o profilu praktycznym – Design w biznesie I st., Bezpieczeństwo wewnętrzne/narodowe I st. i Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego II st. (SS/NS) na 3 Wydziałach Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu.

  Grupa docelowa

  Projekt skierowany jest do:

  • 720 studentów(-ek) UWSB (w tym 462 kobiet) z kierunków objętych projektem
  • 24 pracowników dydaktycznych UWSB zaangażowanych w realizację procesu kształcenia na kierunkach objętych projektem

  Zadania

  1. Modyfikacja i realizacja programu kształcenia na kierunku Design w Biznesie I st. (6 sem.) na 3 wydziałach
  2. Modyfikacja i realizacja programu kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne/narodowe I st. (6 sem.) i Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego II st. (4 sem.) na 3 wydziałach
  3. Realizacja dodatkowych elementów kształcenia podnoszących kompetencje studentów(-ek) kierunkach Design w biznesie (I st.), Bezpieczeństwo wewnętrzne/narodowe (I st.), Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego (II st.) na 3 wydziałach
  4. Rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunkach Design w biznesie (I st.), Bezpieczeństwo wewnętrzne/narodowe (I st.), Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego (II st.) na 3 wydziałach
  5. Realizacja działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki na kierunkach Design w biznesie (I st.), Bezpieczeństwo wewnętrzne/narodowe (I st.), Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego (II st.) na 3 wydziałach

  Rezultaty

  • Zmodyfikowane programy kształcenia na kierunkach Design w Biznesie I st. i Bezpieczeństwo wew. I i II st.na 3 wydziałach UWSB; wyposażone specjalistyczne pracownie; zakupiony VR i doposażone biblioteki; stworzone kursy e-learningowe.
  • 720 studentów(-ek) ww. kierunków nabędzie nowe kompetencje dzięki dodatkowym elementom kształcenia, jak szkolenia, wizyty studyjne, spotkania z praktykami.
  • 24 osoby kadry dydaktycznej zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na ww. kierunkach rozwinie kompetencje cyfrowe oraz nabędzie umiejętności na rzecz zielonej transformacji i kompetencje merytoryczne poprzez uczestnictwo w szkoleniach, wizytach studyjnych, konferencjach.
  • Zwiększony zostanie potencjał UWSB do ograniczania zjawiska dropoutu wśród studentów(-ek) ww. kierunków, dzięki działaniom na rzecz rekrutacji świadomych kandydatów(-ek) i wspieranie w trakcie studiów, np. Centrum Wsparcia Studentów, Strefy Studentów, wsparcie psychologa.

  Rekrutacja

  Rekrutacja prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w okresie III-IX’24 i III-IX’25.

   

  STUDENCI
  ETAPY
  1. Wypełnienie formularza osobowego on line
  2. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Rekrutacji
  3. Ocena formalna: prawidłowość dokumentacji (formularz osobowy, deklaracja, oświadczenie, na I st. ksero
  świadectwa dojrzałości, na II st. dyplom ukończenia studiów I st.)
  4. Ocena jakościowa/merytoryczna:

  • a1) na studiach I st. przyznawane pkt. będą ustalane jako średnia arytmetyczna: pkt. na świadectwie dojrzałości,
  • a2) na studiach II st. pkt. za wynik ukończ. studiów licencjackich/inż. [bdb:5 pkt.; db+:4,5 pkt.; db:4 pkt.; dost.+: 3,5 pkt.; dost.: 3 pkt.] [dyplom] - os. z wysokimi wynikami gwarant. wyższy poziom studiów.

  Zapisy na dodatkowe formy wsparcia poprowadzi Biuro Karier; decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla osób nowych, z niepełnosprawnościami, niepracujących).

   

  DYDAKTYCY UWSB
  ETAPY
  1. Oddelegowanie przez przełożonego/z własnej inicjatywy
  2. Wypełnienie formularza osobowego on-line
  3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Projektów
  4. Ocena formalna dokumentacji – prawidłowość dokumentacji (formularz osobowy, deklaracja)
  5. Ocena jakościowa/merytoryczna:

  • +2 pkt. za zdiagnozowane przez Dziekana luki kompetencyjne
  • +1 pkt. pracownicy uop

  Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

  Młodzieżowa 31A

  87-100 Toruń

  Tel.: 56 66 09 200, fax. 56 66 09 207

  Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

  ul. Fordońska 74

  85-719 Bydgoszcz

  Tel.: (52) 58 29 108

  Godziny otwarcia


  poniedziałek: 08:00 - 15:00

  Uniwersytet WSB Merito Łódź

  Brzozowa 5/7

  93-101 Łódź

  Zgłoszenia o niezgodności działań z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

   

  Uniwersytet WSB Merito w Toruniu informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.

   

  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
  2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.