O projekcie

   

  Uniwersytet WSB Merito w Toruniu realizuje projekt pt. "Kompleksowy program wsparcia kierunków Logistyka i Inżynieria Zarządzania kształcących na potrzeby branż kluczowych" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

   

  Nr projektu: FERS.01.05-IP.08-0063/23

   

  Termin realizacji: 01.01.2024 r. - 30.09.2028

   

  Wartość projektu: 6 271 376,79 zł

  Dofinansowanie z UE: 5 175 140,13 zł

   

  Cel projektu

  Celem Projektu jest rozwój we współpracy z pracodawcami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym kierunków studiów I stopnia Logistyka oraz Inżynieria Zarządzania. W ten sposób chcemy kształcić specjalistów na potrzeby  branż kluczowych dla rozwoju gospodarki (transport, energia odnawialna) oraz na rzecz zielonej i cyfrowej transformacji.

   

   

  Grupa docelowa

  W ramach Projektu w latach 2024 – 2028 zrealizujemy kompleksowy program wsparcia na 3 wydziałach Uniwersytetu WSB Merito (Toruń, Bydgoszcz, Łódź) obejmujący łącznie:

  • 240 studentów i studentek (w tym 107 kobiet) kształcących się na kierunkach Logistyka I st. i Inżynieria Zarządzania I st. od roku akademickiego 2024/2025,
  • 20 osób (w tym 5 kobiet) spośród kadry akademickiej prowadzącej kształcenie na kierunkach objętych projektem.

   

  Zadania i rezultaty projektu

  1. Wzrost dostosowania oferty edukacyjnej Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, Bydgoszczy i Łodzi Rozbudowa do potrzeb gospodarki i branż kluczowych poprzez:

  • modyfikację programów studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania I st. + nowa specjalność: Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • modyfikację programów studiów na kierunku Logistyka I st.,
  • nowe kursy e-learningowe,
  • doposażenie bibliotek w najnowsze publikacje,
  • stworzenie specjalistycznych laboratoriów dla zmodyfikowanych kierunków: Laboratorium Logistyczne, Laboratorium Energetyki Odnawialnej, Laboratorium Automatyki.

  3. Wzrost praktycznych umiejętności u 240 studentów/studentek kierunków Logistyka I st. i Inżynieria Zarządzania I st. poprzez udział w dodatkowych, bezpłatnych szkoleniach, wizytach studyjnych, warsztatach z praktykami.

   

  4. Wzrost kompetencji u 20 osób z kadry dydaktycznej prowadzącej kształcenie na kierunkach Logistyka i Inżynieria Zarządzania w zakresie kompetencji cyfrowych, uniwersalnego projektowania oraz zielonej transformacji.

   

  5. Wzrost potencjału Uczelni w zakresie ograniczania zjawiska przerywania nauki (tzw. drop-out) na kierunkach Logistyka i Inżynieria Zarządzania poprzez:

  • działania na rzecz rekrutacji świadomych kandydatów,
  • stworzenie wspierającego środowiska otwartego na potrzeby studentów/studentek.

  Rekrutacja na studia

  Informacje o rekrutacji już wkrótce.

  Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

  Młodzieżowa 31A

  87-100 Toruń

  Tel.: 56 66 09 200, fax. 56 66 09 207

  Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

  ul. Fordońska 74

  85-719 Bydgoszcz

  Tel.: (52) 58 29 108

  Godziny otwarcia


  poniedziałek: 08:00 - 15:00

  Uniwersytet WSB Merito Łódź

  Brzozowa 5/7

  93-101 Łódź

  Zgłoszenia o niezgodności działań z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

  Uniwersytet WSB Merito w Toruniu informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.

  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby
  fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):
  1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
  2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Fundusze Europejskie

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.