KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu

   

  Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu realizuje projekt pt.: „KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu” (umowa nr: FERS.01.05-IP.08-0272/23-00) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

   

  Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu: 14 802 672,50 zł
  Wysokość dofinansowania ze środków europejskich w kwocie: 14 358 134,50 zł

  Grupa docelowa

  Projekt skierowany jest do:

   

  • 440 studentów (w tym 256 kobiet) kształcących się na zmodyfikowanych i nowotworzonych kierunkach: INFORMATYKA, LOGISTYKA, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA, KOSMETOLOGIA, DIETETYKA i specjalnościach, kształcących się od r.ak. 2024/25 w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu oraz w filiach uczelni; 
  • 40 osób (w tym 14 kobiet) kadry dydaktycznej Uczelni, bezpośrednio zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na nowych i modyfikowanych kierunkach: pracownicy i współpracownicy Uczelni (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub współpracujący na podstawie umów cywilno-prawnych). 

  Wsparcie w projekcie jest też kierowane do:

   

  • Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu: Uczelni dostosowującej kształcenie do obszarów zgodnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami: 1/Technologie informacyjne i komunikacyjne: Informatyka, 2/Wysoka jakość życia: Kosmetologia oaz Dietetyka i Promocja Zdrowia oraz 3/Kierunki inżynierskie: Logistyka i Inżynieria Zarządzania, kształcących przyszłe kadry na potrzeby gospodarki i rynku pracy.

  Cel projektu

  Celem projektu jest:

   

  rozwój oferty Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu w zakresie kierunków studiów z obszarów zgodnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami: 1/Technologie informacyjne i komunikacyjne: INFORMATYKA, 2/Wysoka jakość życia: KOSMETOLOGIA oraz DIETETYKA I PROMOCJA ZDROWIA oraz 3/Kierunki inżynierskie: LOGISTYKA i INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA, kształcących przyszłe kadry na potrzeby gospodarki i rynku pracy poprzez realizację Kompleksowego Programu Wsparcia skierowanego do 440 studentów i 40 osób - kadry prowadzącej dydaktykę na kierunkach studiów objętych projektem do 30.09.2029.

   

  Zadania realizowane w ramach projektu:

  Zadanie 1: Modyfikacja istniejących programów kształcenia na studiach inżynierskich na kierunkach:
  INFORMATYKA we współpracy z pracodawcami, praktykami lub innymi podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym poprzez ZMIANĘ METODY KSZTAŁCENIA na HYBRYDOWĄ

  • uruchomienie kierunku INFORMATYKA HYBRYDOWA w r.ak. 2024/25 (50% punktów ECTS realizowanych w formie ONLINE)

  Zadanie 2: Modyfikacja istniejących programów kształcenia na STUDIACH INŻYNIERSKICH we współpracy z pracodawcami, praktykami lub innymi podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gosp. poprzez uruchomienie NOWYCH SPECJALNOŚCI na kierunkach: INFORMATYKA, LOGISTYKA oraz INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA:

  • uruchomienie 3 specjalności: LEAN ENTERPRISE  na kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA, specjalności INTELIGENTNE SYSTEMY W LOGISTYCE na kierunku LOGISTYKA oraz specjalności SZTUCZNA INTELIGENCJA na kierunku INFORMATYKA
  • stworzenie i wyposażenie lub doposażenie istniejących Laboratoriów inżynierskich w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie (m.in.: Virtual Reality do symulacji) co zapewni praktyczny wymiar studiów

  Zadanie 3: TWORZENIE NOWYCH programów kształcenia na studiach licencjackich we współpracy z pracodawcami, praktykami lub innymi podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gosp. z obszaru Wysoka Jakość Życia: KOSMETOLOGIA 

  • uruchomienie kierunku KOSMETOLOGIA oraz stworzenie LABORATORIÓW do praktycznej nauki podczas studiów

  Zadanie 4: TWORZENIE NOWYCH programów kształcenia na studiach licencjackich we współpracy z pracodawcami, praktykami lub innymi podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gosp. z obszaru Jakość Życia/Usługi dla ludności: DIETETYKA I PROMOCJA ZDROWIA 

  • uruchomienie kierunku DIETETYKA I PROMOCJA ZDROWIA oraz stworzenie LABORATORIÓW do praktycznej nauki podczas studiów

  Zadanie 5: Realizacja DODATKOWYCH ELEMENTÓW KSZTAŁCENIA, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, wspomagających realizację efektów kształcenia na zmodyfikowanych i nowych kierunkach: INFORMATYKA, LOGISTYKA oraz INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA, KOSMETOLOGIA i DIETETYKA poprzez kursy, szkolenia i wizyty studyjne

  • organizacja i realizacja PRAKTYCZNYCH SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH oraz wizyt studyjnych

  Zadanie 6: Realizacja działań zmierzających do OGRANICZENIA ZJAWISKA PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI, na zmodyfikowanych i nowych kierunkach w projekcie: INFORMATYKA, LOGISTYKA oraz INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA, KOSMETOLOGIA i DIETETYKA, w tym: zajęcia wyrównawcze i rozwijające kompetencje cyfrowe 


  Zadanie 7: ROZWÓJ KOMPETENCJI KADRY zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na zmodyfikowanych i nowych kierunkach objętych Projektem: INFORMATYKA, LOGISTYKA oraz INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA, KOSMETOLOGIA i DIETETYKA poprzez m.in. udział w kursach, szkoleniach, wizytach studyjnych i innych formach wymiany wiedzy i doświadczeń z praktykami.

  Kontakt

  Biuro Projektów w Poznaniu


  Agnieszka Nowak - Dyrektor Działu Projektów
  agnieszka.nowak@poznan.merito.pl 


  Małgorzata Müller – Starszy Specjalista w Dziale Projektów
  malgorzata.muller@poznan.merito.pl 
  tel. 61 6553275

   

  Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami.


  Informacja o dostępności budynku/-ów (miejsc), w których realizowane będzie wsparcie i zlokalizowane jest biuro projektu (na przykład: winda, podjazd).
  Istnieje możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności projektu (Kształcimy Liderów Zrównoważonej Logistyki) lub działań Beneficjenta (Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu) z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.
  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):
  1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
  2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.