Informacje ogólne

  • Legia Akademicka to program Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do studentów, mający na celu przeszkolenie wojskowe ochotników, a w efekcie wzmocnienie potencjału rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.
  • Jest to ochotnicze szkolenie wojskowe realizowane w uczelniach, jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia Sił Zbrojnych RP. 
  • Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów „Legia Akademicka”, realizowane jest w 3 modułach:

  1. Podstawowym = DZSW (zgłoszenia do WCR) - realizuje się poza uczelnią (w jednostce wojskowej), kończy się on przysięgą. Aby go zrealizować, trzeba samodzielnie wysłać wniosek do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Dane kontaktowe i wzór wniosku znajdują się na stronach WCR;
  2. Podoficerskim • Etap teoretyczny • Etap praktyczny - jest realizowany na uczelni, do rozpoczęcia wymagany jest ukończony etap podstawowy zakończony przysięgą wojskową. Wniosek o szkolenie należy złożyć do Koordynatora Legii Akademickiej. Wzór wniosku i dane kontaktowe znajdują się w zakładce "Rekrutacja";
  3. Oficerskim • Etap praktyczny i teoretyczny -  jest realizowany na uczelni wojskowej, do rozpoczęcia wymagany jest ukończony etap podoficerski. Aby go zrealizować, trzeba samodzielnie wysłać wniosek do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Dane kontaktowe i wzór wniosku znajdują się na stronach WCR.

     

       Uwaga! Szkolenie możesz przerwać w dowolnym momencie, niezależnie od modułu. Zwolnienie ze szkolenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 

       roboczych od dnia wpływu wniosku.

   

  • Edukacja wojskowa studentów w ramach modułu podoficerskiego Legii Akademickiej realizowanego na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną w oparciu o opracowany przez Ministra Obrony Narodowej program szkoleniowy oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. 
  • W ramach części teoretycznej zrealizowane zostaną szkolenia z modułu podoficerskiego – 13 godzin szkolenia i 2-godzinny egzamin. Głównym celem szkolenia jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach praktycznych ćwiczeń wojskowych.
  • Szkolenie praktyczne trwa 21 dni i jest realizowane w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub w jednostkach wojskowych. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na podoficera żołnierz zostanie mianowany do stopnia kaprala. Szkolenie teoretyczne w module podoficerskim ochotnik odbywa na wniosek złożony do rektora uczelni, w której realizowane jest to szkolenie, po ukończeniu szkolenia podstawowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu ochotnik przedstawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego Szefowi WCR. Ten powołuje go na etap praktyczny. W skierowaniu podaje się termin i miejsce odbywania szkolenia praktycznego. Egzamin na podoficera przeprowadza komendant szkoły podoficerskiej po zakończeniu szkolenia praktycznego.

  Dla kogo?

  • Studenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  
  • Osoby posiadające obywatelstwo polskie
  • Absolwenci (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, decyzja nr 178/MON z dnia 19 grudnia w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej), którzy rozpoczęli Szkolenie w Szkole Legii Akademickiej posiadając status studenta i kontynuują to szkolenie po ukończeniu studiów

  Program szkoleń teoretycznych Legii Akademickiej na UWSB Merito

  W ramach modułu podoficerskiego realizowanego na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu poznasz:

   

  • Metody działalności szkoleniowo-metodycznej i formy szkolenia wojskowego. 
  • Podstawowe zadania dowódcy drużyny w zakresie POPL. 
  • Elementy zabezpieczenia bojowego podczas prowadzenia działań taktycznych. 
  • Obowiązki osób funkcyjnych drużyny zmechanizowanej podczas przygotowania i prowadzenia walki. 
  • Identyfikacja żołnierzy i sprzętu armii innych państw. 
  • Porządek podczas strzelań. 
  • Określanie i wyznaczanie azymutów oraz sposoby określania odległości. 
  • Taktyczna opieka nad poszkodowanym w warunkach bojowych oraz wyposażenie IPMed. 
  • Wprowadzenie do przywództwa. 
  • Funkcjonowanie małych grup społecznych. Budowanie zespołu. 
  • Asertywność w dowodzeniu. Sztuka podejmowania decyzji. 
  • Czynniki warunkujące skuteczność wykonywania zadań. 

  Spotkanie informacyjne

  Wszystkich zainteresowanych udziałem w Legii Akademickiej zapraszamy na spotkanie informacyjne.

   

  Termin: 9 stycznia 2023 r., godz. 13:30
  Miejsce: budynek G, sala 302, ul. Fabryczna 14G​

   

  Spotkanie poprowadzi płk (rez.) dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. UWSB Merito, koordynator Legii Akademickiej a gościem specjalnym będzie mjr Piotr Grucela - przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji we Wrocławiu.

   

   

  Zapraszamy studentów Uniwersytetu WSB Merito oraz innych uczelni wrocławskich, zainteresowanych udziałem w szkoleniu ochotniczym w ramach Legii Akademickiej, a także opiekunów kół naukowych i innych osób, które chciałby wziąć udział w promowaniu Legii Akademickiej.

  W programie spotkania:

  1. Rodzaje czynnej służby wojskowej
  2. Etapy szkolenia Legii Akademickiej
  3. Program stypendialny MON
  4. Dyskusja i odpowiedzi na pytania

  Czas trwania: 60 minut.

   

  Chętnych do przystąpienia do Legii Akademickiej prosimy o bezpośredni kontakt z Koordynatorem Legii Akademickiej na UWSB Merito we Wrocławiu. Szkolenia rozpoczną się już w maju!

   

  Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności miejsc, złożysz poniższy wniosek :

   

  Wniosek o przystąpienie do Legii Akademickiej.docx

  Kontakt

  W razie jakichkolwiek pytań związanych z przystąpieniem do projektu, prosimy o kontakt z Koordynatorem Legii Akademickiej na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu:

   

  płk (rez.) dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. UWSB Merito
  e-mail: tomasz.smal@wroclaw.merito.pl

  Logo Ministra Nauki
  Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr  MNiSW/2024/DAP/119/LAVII z dnia 6.05.2024, w kwocie 5300,00 zł.