Opis projektu

   

  Uniwersytet Dolnośląski DSW w terminie od 1.06.2024 r. do 30.09.2028 r. realizuje projekt pt.: "Technologia i zarządzanie: kształcenie dla nowoczesnej gospodarki w obszarze Informatyki, Administracji, Finansów i Rachunkowości" w ramach Priorytetu 1. Umiejętności, Działania 01.05. Umiejętności w szkolnictwie wyższym, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). 

   

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) i realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Całkowita wartość projektu: 8 220 974,96 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 7 911 681,71 zł

  Cel projektu

  Celem projektu jest wykształcenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym świadomych i odpowiedzialnych kadr
  na potrzeby gospodarki poprzez realizację w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW kompleksowego programu wsparcia studentów/ek i pracowników/czek kadry dydaktycznej, obejmującego wdrożenie zmodyfikowanych programów studiów na 3 kierunkach:

  1. Informatyka, I stopień inżynierskie wieczorowe,

  2. Administracja, I stopień licencjackie niestacjonarne

  3. Finanse i Rachunkowość, I stopień licencjackie niestacjonarne,

  ponoszącego kwalifikacje i kompetencje z zakresu:
  - nauczania i uczenia się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, VR, AR, metaverse;
  - zrównoważonego zarządzania projektami i finansami z uwzględnieniem aspektów prośrodowiskowych oraz społecznych.

  Grupa docelowa

  Projekt skierowany jest do:

   

  120 studentów i studentek kształcących się na kierunkach:

  - Informatyka, specjalność: Inżynier nowoczesnych technologii–Metaverse, Web3.0, FinTech (40os/15K/25M)

  - Administracja, specjalność: Zrównoważone zarządzanie projektami (40os/30K/10M)

  - Finanse i Rachunkowość, specjalność: zrównoważone zarządzanie finansami  (40os/20K/20M)

  od roku akademickiego 2025/2026,

   

  30 osób kadry akademickiej prowadzącej kształcenie na specjalnościach objętych projektem.

  Zadanie 1

  Modyfikacja istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami oraz podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym na kierunkach:

  1. Informatyka, specjalność Inżynier nowoczesnych technologii-Metaverse, Web3.0, FinTech
  2. Administracja, specjalność Zrównoważone zarządzanie projektami
  3. Finanse i Rachunkowość, specjalność Zrównoważone zarządzanie finansami

  Modernizacja infrastruktury - utworzenie specjalistycznych pracowni niezbędnych do realizacji programu kształcenia:

  1. Innowacyjny pokój dydaktyczny
  2. Pracownie VR/AR
  3. Platforma do obsługi projektów dyplomowych (praktyczne wdrożenie rozwiązań)

  Stworzenie e-kursów na platformie Moodle dla modyfikowanych kierunków.

  Zadanie 2

  Indywidualne ścieżki rozwoju kompetencji studentów - realizacja dodatkowych elementów kształcenia zgodnych ze diagnozą potrzeb każdego studenta objętego wsparciem.

   

  Przygotowanie i realizacja staży, wizyt studyjnych i szkoleń ma na celu wdrażanie studentów już w okresie studiów w realia funkcjonowania firm i działów administracyjno-ekonomicznych, z zakresu zrównoważonego rozwoju, środowiskowej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez zdobytą wiedzę teoretyczną student może identyfikować luki oraz potrzeby ww zakresie w realnym środowisku pracy.


  Przewiduje się dla każdego kierunku realizację:

  • po 3 wizyty studyjne (1 wizyta w każdym roku akademickim po 12 studentów,
  • staże studenckie: min 30% studentów, tj. 12 (w sem. letnim, trwające min.3 m-cy/120h)
  • po 150 h szkoleń i warsztatów z obszaru nowoczesnych technologii, zielonej transformacji. 

  Szkolenia będą organizowane w formie bezpośredniej, hybrydowej lub online. Zakończą się zaświadczeniem/certyfikatem.

  Zadanie 3

  Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej z zakresu kompetencji cyfrowych, projektowania uniwersalnego, zielonej transformacji oraz merytorycznych z obszaru poszczególnych specjalizacji.

   

  Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia na modernizowanych kierunkach, min. z regulacji prawnych
  dotyczących równoważonego rozwoju oraz wprowadzania rozwiązań proekologicznych i  prospołecznych. Wśród przewidywanych szkoleń
  zakończonych certyfikatem zaplanowano rozwój kompetencji merytorycznych kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia z zakresu:

  • kompetencji cyfrowych
  • rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji
  • projektowania uniwersalnego
  • przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań naukowych
  • kompetencji dydaktycznych, w tym wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych, metodyki kształcenia
  • kompetencji merytorycznych i specjalistycznych
  • wizyty studyjne w firmie zagranicznej (networking)
  • staż w firmie (2 tygodnie)

  Zadanie 4

  Implementacja modelu Blended Learning i Digital Learning w programie studiów: ścieżki interaktywnego wsparcia dla studentów i dydaktyków w erze cyfrowej.

   

  Zadanie opiera się na koncepcji blended learningu, integrując różnorodne technologie edukacyjne: rozszerzona rzeczywistość (AR), e-learning, wirtualna rzeczywistość (VR) i serious games (gry biznesowe).

   

  • onboarding w rozszerzonej rzeczywistości z wykorzystaniem technologii AR. Uczestnicy zapoznają się z kampusem, zasobami uczelnianymi i innymi informacjami w interaktywny sposób, korzystając z urządzeń mobilnych.
  • zajęcia wyrównawcze na platformie e-learningowej - studenci uczestniczą w zajęciach wyrównawczych z 3 najtrudniejszych przedmiotów.
  • prelekcje przed wybranymi przedmiotami: udostępnienie krótkich pigułek wiedzy. Posłużą one jako przygotowanie do tematów, które będą omawiane na zajęciach, pomagając studentom lepiej i efektywniej zrozumieć materiał i być gotowymi do aktywnego udziału w dyskusjach na zajęciach.
  • powtórki przed egzaminami: studenci mają możliwość powtórzenia wybranych materiałów za pomocą krótkich pigułek wiedzy.
  • ćwiczenia umiejętności w rzeczywistości wirtualnej (VR): W ramach przedmiotów studenci będą mieli możliwość ćwiczenia umiejętności w środowisku wirtualnej rzeczywistości (VR).
  • gra biznesowa - Marketplace Simulation: udział w grze biznesowej Marketplace Simulation, pozwoli na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, podejmowanie decyzji strategicznych i uczenie się na własnych błędach.
  • gamifikacja: motywowanie i angażowanie studentów w proces kształcenia w formie gamifikacji. Studenci otrzymują punkty za aktywne uczestnictwo w szkoleniach, wykonanie zadań i osiągnięcie określonych celów.

  Kontakt

  Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

  ul. Strzegomska 55

  53-611 Wrocław

   

  Biuro Projektów

  ul. Wagonowa 1

  53-609 Wrocław

  e-mail: biuro.projektow@dsw.edu.pl

  www.dsw.edu.pl

   

   

  Zgłoszenia o niezgodności działań z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych


  Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.

   

  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
  skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.