Informacje ogólne

  Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu realizuje projekt pn. „Dołącz, doświadczaj, rozwijaj się” nr FERS.01.05-IP.08-0225/23-00, dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

  Termin realizacji: 1.06.2024 - 31.12.2029

  Wartość projektu: 12 918 941,67 zł

  Dofinansowanie ze środków UE:  12 531 371,57 zł

  Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 1 870 660,90 zł

  Cel projektu: wzrost dostosowania oferty dydaktycznej UWSB Merito we Wrocławiu na kierunkach Dietetyka, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie publiczne, Psychologia, Transport, Inżynieria zarządzania, Media cyfrowe i grafika komputerowa, Informatyka do potrzeb gospodarki i rynku pracy oraz zielonej i cyfrowej transformacji poprzez realizację w okresie 1.04.2024-30.09.2029 kompleksowego programu wsparcia dla 620 studentów/tek i 40 przedstawicieli/elek kadry dydaktycznej ww. kierunków.

  Informacja o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu z KPON

  Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.

  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektu FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  • poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Główne działania w projekcie:

  1. Opracowanie materiałów uzupełniających na Moodle dla kierunków objętych wsparciem
  2. Zakup literatury i e-booków dla kierunków objętych wsparciem
  3. Stworzenie i doposażenie laboratoriów (gastronomiczne, mikrobiologii, dietetyczne, kosmetologiczne, strefa porodowa, strefa pielęgniarsko-położnicza, strefa umiejętności ratunkowych,, strefa obsługi pacjenta, psychologiczne, symulator nadwozia BDF, laboratorium z robotem do symulacji rozwiązań produkcyjnych i usługowych, OMiLAB, -Automatyzacji procesów zarządczych mediami w zielonej organizacji, grafiki i fotografii, laboratoria IT )
  4. Szkolenia dla studentów
  5. Wizyty studyjne dla studentów/tek
  6. Zajęcia dodatkowe dla studentów/tek
  7. Staże dla studentów
  8. Szkolenia dla kadry dydaktycznej
  9. Wizyty studyjne dla kadry dydaktycznej
  10. Język angielski dla kadry dydaktycznej
  11. Filmy promocyjno-informacyjne dla studentów i kandydatów

  Informacje dla osób kandydujących do uczestnictwa w projekcie

  Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z dokumentami do pobrania będą dostępne na stronie wkrótce.

  Produkty i rezultaty

  • dostosowane programy kształcenia na 10 kierunkach: Dietetyka, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Psychologia, Transport, Inżyniera Zarządzania, Media Cyfrowe i Grafika komputerowa, Informatyka do potrzeb gospodarki i rynku pracy oraz zielonej i cyfrowej transformacji;
  • podniesienie kompetencji przez 496 studentów/tek ww. kierunków poprzez udział w procesie dydaktycznym szkoleniach, stażach, wizytach studyjnych;
  • podniesienie przez 40 dydaktyków prowadzących zajęcia na ww. kierunkach kompetencji dydaktycznych, w zakresie kompetencji cyfrowych, zielonej transformacji, umiejętności branżowych poprzez udział w SZK, wyjazdach zagranicznych;
  • wzrost świadomości 496 studentów/tek objętych wsparciem w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji;
  • utworzonych 14 laboratoriów dydaktycznych zwiększających praktyczność kształcenia;
  • zmniejszenie ryzyka drop-out dzięki realizacji zajęć wyrównawczych oraz przygotowaniu i publikacji;
  • 10 filmów o ww. kierunkach studiów.

  Kontakt z Biurem Projektu

  Adres Biura

  Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

  ul. Fabryczna 29-31

  53-609 Wrocław

  budynek A, pok.127

  Menedżer Projektu

  Aleksandra Sowińska

  e-mail: aleksandra.sowinska@wroclaw.merito.pl

  tel. 71 376 23 06

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)