Projekt

   

  Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu realizuje projekt pt.: Kształcimy Liderów Zrównoważonej Logistyki (nr umowy: FERS.01.05-IP.08-0059/23-00) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.


  Projekt realizowany jest we współpracy z Partnerem: Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki i Zakupów (psml.pl), organizacją reprezentującą interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów, działającą na rzecz misji budowania w Polsce centrum kompetencji w obszarze łańcucha dostaw na skalę Europy.

   

  Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu: 7 501 825,10 zł

  Wysokość dofinansowania ze środków europejskich w kwocie: 7 276 725,10

  Cel projektu

  Celem projektu jest:

  • dostosowanie oferty kształcenia Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji poprzez podniesienie jakości nauczania - modyfikacja kierunku Logistyka z branży kluczowej Transport i utworzenie nowej specjalności (Zielona Logistyka),
  • rozwój kompetencji 110 studentów i 45 osób kadry dydaktycznej,
  • realizacja działań ograniczających zjawisko przerywania nauki na kierunku inżynierskim we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki i Zakupów.
    

  Grupa docelowa

  Projekt skierowany jest do:

   

  • 110 studentów (w tym 38 kobiet) kierunku Logistyka, kształcących się od r.ak. 2024/25 w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu oraz w filiach w Chorzowie i Szczecinie na modyfikowanych inżynierskich studiach I stopnia i na nowej specjalności,
  • 45 osób (w tym 21 kobiet) kadry dydaktycznej Uczelni, bezpośrednio zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na modyfikowanym kierunku Logistyka: pracownicy i współpracownicy Uczelni (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub współpracujący na podstawie umów cywilno-prawnych).

  Wsparcie w projekcie jest też kierowane do Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu - uczelni dostosowującej kształcenie do potrzeb rozwoju gospodarczego oraz zielonej i cyfrowej transformacji.
   

  Zadania i rezultaty

  Zadania, które będą realizowane w ramach projektu i odpowiadające im rezultaty:


  Zadanie 1 i Zadanie 2: MODYFIKACJA ISTNIEJĄCEGO PROGRAMU KSZTAŁCENIA na studiach inżynierskich na kierunku Logistyka we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami działającymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym z branży Transport oraz URUCHOMIENIE NOWEJ SPECJALNOŚCI i ZMIANA METODY KSZTAŁCENIA:

  • nastąpi modyfikacja sylabusów, treści programowych, efektów kształcenia, stworzenie nowej specjalności i zmiana metody kształcenia (50% punktów ECTS w formie e-learning/online, zrównoważone elementami praktycznymi)
  • nastąpi dodanie do programu przedmiotów online dotyczących: zmian klimatycznych, aspektów środowiskowych, energii odnawialnych, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju
  • stworzenie i wyposażenie Laboratorium "Zielona Logistyka" w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz pracowni Virtual Reality do symulacji logistycznych, co zapewni praktyczny wymiar studiów
  • nastąpi uruchomienie kierunku Logistyka w r.ak. 2024/25 a następnie specjalności 

  Realizacja 3,5 lat toku studiów inżynierskich nastąpi w okresie 2024-2028.


  Zadanie 3: Realizacja dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, które wspomagać będę realizację efektów kształcenia: 6-semestralny PROGRAM ROZWOJU TALENTÓW NAUKA przez PRAKTYKĘ realizowany we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki i Zakupów:

   

  • płatne staże dla najlepszych 10 studentów
  • wizyty we wiodących centrach logistycznych w kraju i zagranicą
  • dodatkowe wykłady prowadzone przez rozpoznawalnych praktyków z branży TSL
  • szkolenia z kompetencji cyfrowych i specjalistycznych w kontekście zielonej Logistyki
  • kursy do egzaminów specjalistycznych.

  Realizacja zadania 3 planowana jest w okresie 01.2024-03.2028.

   

  Zadanie 4: Realizacja działań zmierzających do OGRANICZENIA ZJAWISKA DROP-OUT:

   

  • zajęcia wyrównawcze z problematycznych przedmiotów inżynierskich
  • wsparcie Biur Karier: diagnoza przyczyn chęci rezygnacji, konsultacje, wsparcie psychologiczne.

  Realizacja zadania 4 planowana jest w okresie 10.2024-12.2026.


  Zadanie 5: ROZWÓJ KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ uczącej na modyfikowanym kierunku Logistyka i nowej specjalności nt.:

   

  • kompetencji cyfrowych
  • rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji
  • projektowania uniwersalnego
  • kompetencji dydaktycznych, nowoczesnych metod dydaktycznych, metodyki kształcenia (Hyflex: hybrydowy model nauczania), merytorycznych dotyczących aktywności dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych przez udział w kursach, szkoleniach, wizytach studyjnych krajowych i międzynarodowych.

  Realizacja zadania 5 planowana jest w okresie 01.2024-03.2028.

  Rekrutacja

  Rekrutacja:

   

  a/ nabór na studia (V-X.2024) - odpowiadają Biura Rekrutacji z 3 Wydziałów (Poznań, Chorzów, Szczecin).
  Warunek: złożenie kompletu dokumentów (m.in.: świadectwo dojrzałości, podanie, umowa eduk.)
  Rekrutacja realizowana będzie na 2 sposoby:

  • tradycyjna: osobiste dostarczenie wymaganych dokumentów, okazanie oryginału świadectwa dojrzałości w Biurze Rekrutacji lub wysłanie pocztą tradycyjną;
  • online przez Konto Kandydata, umowa z podpisem elektronicznym;

   

  b/ nabór na szkolenia/kursy (rekrutacja ciągła) - odpowiadają Działy Projektów z 3 Wydziałów (Poznań, Chorzów, Szczecin).
  Warunek przystąpienia do projektu: złożenie kompletu dokumentów, m.in.: Formularz osobowy i Oświadczenie uczestnika.

   

  Dokumenty do pobrania:
  Formularz osobowy
  Oświadczenie
   

  Kontakt

  KONTAKT:


  Biuro Projektów w Poznaniu:


  Agnieszka Nowak - Dyrektor Działu Projektów
  agnieszka.nowak@poznan.merito.pl 


  Małgorzata Müller – Starszy Specjalista w Dziale Projektów
  malgorzata.muller@poznan.merito.pl 
  tel. 61 6553275

   

  Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami.
  Informacja o dostępności budynku/-ów (miejsc), w których realizowane będzie wsparcie i zlokalizowane jest biuro projektu (na przykład: winda, podjazd).


  Istnieje możliwość zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności projektu (Kształcimy Liderów Zrównoważonej Logistyki) lub działań Beneficjenta (Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu) z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.


  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):


  1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
  2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
   

  Fundusze Europejskie

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.