D.N.A. PLUS WSB - Dydaktyka, Nauka, Administracja - Zintegrowany Program Rozwoju WSB

  Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku od 01.05.2019 r. realizował projekt pt:  D.N.A. PLUS WSB - Dydaktyka, Nauka, Administracja  - Zintegrowany Program Rozwoju WSB w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Nr wniosku: POWR.03.05.00-00-Z211/18

   

  Wartość projektu: 17 430 721,56 zł

  Cel projektu

  CEL GŁÓWNY:

  Wzrost dostosowania procesów naukowych, dydaktycznych, zarządczych i administracyjnych na 2 wydziałach Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i oczekiwań studentów, pracodawców i pracowników Uczelni poprzez uzupełnienie i pogłębienie działań restrukturyzacyjnych i wdrożenie w okresie 01.05.2019-31.12.2023 Zintegrowanego Programu Uczelni DNA PLUS, w celu dostosowania oferty i poziomu kształcenia do potrzeb gospodarki oraz wymagań MNiSW związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej, obejmujący 4 CELE SZCZEGÓŁOWE:

   

  1. WZROST POTENCJAŁU NAUKOWEGO WSB poprzez opracowanie i wdrożenie w okresie 01.05.2019-31.12.2023 Długofalowej Strategii Restrukturyzacji Nauki zapewniającej rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów uczelni w obszarze NAUKA
  2. WZROST DOSTOSOWANIA OFERTY DYDAKTYCZNEJ WSB 
  na kierunku Mulitimedia i Grafika Komputerowa, Stosunki Międzynarodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika i Zarządzanie do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, oczekiwań studentów i pracodawców, w tym uruchomienie 1 nowego kierunku, 2 nowych specjalności i modyfikację 2 istniejących specjalności oraz realizację na nich pełnego cyklu kształcenia. obejmującego 285 studentów w okresie 01.05.2019-31.12.2023
  3. WZROST UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
  595 studentów przydatnych na rynku pracy dzięki realizacji w okresie 01.10.2019-31.12.2023 programów stażowych 
  4. WZROST POTENCJAŁU ZARZĄDCZEGO WSB w okresie 01.05.2019-31.12.2023 dzięki podniesieniu kompetencji 89 pracowników kadry administracyjnej oraz modernizacji informatycznego systemu zarządzania uczelnią i wdrożeniu 7 narzędzi systemów IT

   

  Flaga UE

  Rezultaty projektu

  367

  Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

  367
  Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademicki m lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
  605

  Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków UEFS

  605
  Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS
  214

  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze

  214
  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze
  780

  Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

  780
  Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
  160

  Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

  160
  Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

  Oferta

  Gdańsk:

  • ZARZĄDZANIE – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne,
   Zarządzanie projektami z metodykami zwinnymi
  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne,
   Kryminalistyka 
  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne,
   Kryminalistyka 
  • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne,
   Biznes międzynarodowy z językiem chińskim 
  • PEDAGOGIKA – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne,
   Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
  • PEDAGOGIKA – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne,
   Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
  • MULTIMEDIA  GRAFIKA KOMPUTEROWA – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne,
   Grafika cyfrowa  
  • MULTIMEDIA  GRAFIKA KOMPUTEROWA – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne,
   Grafika cyfrowa  
   Komunikacja wizualna 
  • TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne
   Odnowa biologiczna
  • TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne
   Gastronomia i Dietetyka
   Odnowa biologiczna
  czwórka zadowolonych studentów z różnych kontynentów

  Gdynia: 

  • ZARZĄDZANIE – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne,
   Marketing i social media 
  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne, 
   Kryminalistyka 
  • PEDAGOGIKA – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne,
   Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
  grupa studentów UD DSW podczas rozmowy

  Oferta dla pracowników naukowych:

  • szkolenia,
  • udział w konferencjach zagranicznych,
  • udział w stażach zagranicznych.
  grupa studentów UWSB Merito

  Oferta dla kadry zarządzającej:

  Podniesienie kompetencji poprzez udział we wsparciach w modułach: Prawo i biznes, Technologie, Klient, Lider, Ludzie. Np.:

  • szkolenia indywidualne i grupowe,
  • studia podyplomowe, MBA,
  • kursy językowe,
  • staże, wizyty studyjne.
  tedis nauczycielka

  Zasady rekrutacji

  Rekrutacja do projektu została zamknięta.

   

  Rekrutacja na studia:

  1. Kandydaci na studia są przyjmowani według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.
  2. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Dziekan właściwego wydziału.
  3. Lista zakwalifikowanych do projektu dostępna jest w Biurze Rekrutacji uczelni.
  4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
  5. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej
  6. Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych.
  7. Decyzja Rektora Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku jest ostateczna.
  8. Wyniki postepowania w sprawie przyjęcia są jawne.

   

  Rekrutacja na staże:

  Regulamin: Pobierz regulamin

  Formularz zgłoszeniowy: Pobierz formularz zgłoszeniowy

   

  Rekrutacja na wsparcia dla pracowników administracyjych:

  Regulamin: Pobierz regulamin

  Formularz zgłoszeniowy: Pobierz Formularz zgłoszeniowy

   

  Rekrutacja na wsparcia dla pracowników naukowych:

  Regulamin: Pobierz regulamin

  Formularz zgłoszeniowy: Pobierz formularz zgłoszeniowy