Projekt

  Uniwersytet WSB Merito w Toruniu w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2023 r. realizował projekt "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program kształcenia nauczycieli w WSB w Toruniu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Cel projektu

  Celem głównym projektu był wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego u 80 studentów i studentek niestacjonarnych i stacjonarnych 5-letnich studiów magisterskich na kierunku nauczycielskim Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu oraz nabycie przez nie kwalifikacji nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

   

  Finansowanie

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Całkowita wartość projektu: 4 206 146,01 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 4 076 146,01 zł

   

  Etapy rekrutacji

  1. Wypełnienie formularza osobowego on-line
  2. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Rekrutacji
  3. Ocena formalna: prawidłowość dokumentacji (formularz osobowy, deklaracja udziału w projekcie, oświadczenie, ksero świadectwa dojrzałości, 2 zdjęcia)
  4. Ocena jakościowa:
  - konkurs świadectw: przyznawane będą punkty ustalane jako średnia arytmetyczna: punkty na świadectwie dojrzałości, wyniki z egzaminu maturalnego - na poziomie rozszerzonym z wagą 1,0 lub na poziomie podstawowym z wagą 0,8 (nowa matura) lub punktów przyznanych za oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości (stara matura)
  - osoby z niepełnosprawnościami: +3 pkt.
  - osoby z terenów wiejskich: +2,5 pkt.
  - znajomość języka angielskiego na poziomie B1: +2 pkt.
  - mężczyźni: +1 pkt.
  5. Przeprowadzenie testu on-line weryfikującego poziom znajomości języka angielskiego u kandydatów
  6. Ogłoszenie listy uczestników projektu - w przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  7. Podpisanie umów


  W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc utworzona lista rezerwowa (osoby z listy zakwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej).

  Dokumenty rekrutacyjne

  1. Formularz osobowy
  2. Umowa
  3. Zasady rekrutacji

   

  Kontakt


   

  Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

  Młodzieżowa 31A

  87-100 Toruń

  Tel.: 56 66 09 200, fax. 56 66 09 207