Opis projektu

  Projekt "Projektowanie uniwersalne – wykwalifikowana kadra to świadomy student" nr POWR.03.04.00-00-KP07/21-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Całkowita wartość projektu: 534 532,00 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 518 432,00 zł

  Cel projektu

  Celem głównym projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji 50 os. kadry dydaktycznej wybranych kierunków studiów w UWSB Toruniu w okresie od 01.01.2022 do 30.10.2023, w zakresie stosowania w dydaktyce rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co w efekcie zapewni jakość i zakres kształcenia studentów odpowiednio do obecnych potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

  Grupa docelowa

  1. Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
  2. Kadra dydaktyczna Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu

  Zadania

  1. Kompleksowy program wdrożenia projektowania uniwersalnego dla kadry dydaktycznej UWSB [01.01.2022-30.10.2023]:
  • Szkolenia:
   • Moduł: Wprowadzający (50 os. x 32h)
   • Moduł: Dostępny design (9 os. x 80h)
   • Moduł: Narzędzia uniwersalne w informatyce biznesowej (5 os. x 12h)
   • Moduł: Narzędzia uniwersalnego projektowania w Psychologii biznesu (5 os. x 24h)
   • Moduł: Edukacja dla bezpieczeństwa (9 os. x 48h)
   • Moduł: Narzędzia uniwersalne w logistyce (5 os. x 32h)
   • Moduł: Narzędzia uniwersalne w pedagogice dostępnej (10 os. x 16h)
   • Moduł: Projektowanie uniwersalne w inżynierii zarządzania (4 os. x 16h)
   • Moduł: Projektowanie uniwersalne w turystyce i rekreacji (3 os. x 8h)
  • Wizyty studyjne w środowiskach związanych z ON (1 x 50 os.)
  • Udział w konferencji dot. niepełnosprawności (1 x 50 os.)

  Rezultaty

  51

  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne

  51
  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne
  51

  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu projektowania uniwersalnego

  51
  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu projektowania uniwersalnego
  9

  Liczba profesjonalnie nagranych, zmontowanych i wyprodukowanych nagrań wideo z modułów szkoleniowych z zakresu projektowania uniwersalnego

  9
  Liczba profesjonalnie nagranych, zmontowanych i wyprodukowanych nagrań wideo z modułów szkoleniowych z zakresu projektowania uniwersalnego
  16

   Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] 

  16
  Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]
  51

  Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia

  51
  Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia
  51

  Liczba pracowników kadry dydaktycznej uczelni objętych kompleksowym programem wdrożenia projektowania uniwersalnego dla kadry dydaktycznej WSB

  51
  Liczba pracowników kadry dydaktycznej uczelni objętych kompleksowym programem wdrożenia projektowania uniwersalnego dla kadry dydaktycznej WSB
  51

  Liczba pracowników kadry dydaktycznej uczelni objętych wsparciem EFS

  51
  Liczba pracowników kadry dydaktycznej uczelni objętych wsparciem EFS

  Rekrutacja

  ETAPY
  1. Oddelegowanie dydaktyka przez Dziekana lub z własnej inicjatywy
  2. Wypełnienie przez dydaktyka formularzy os. on-line
  3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Projektu
  4. Ocena formalna dokumentacji - prawidłowość dokumentacji (formularz os, deklaracja udziału w proj.) [Ocena 0/1]
  5. Ocena jakościowa/merytoryczna:

  • +2 pkt. pracownicy etatowi:- bo gwarantują wykorzystanie nabytych umiejętności w dłuższym okresie czasu [formularz os.]
  • +1 pkt. pracownicy ze stażem dydaktycznym pow. 5 lat, bo postawa części starszych wykładowców przejawia się w poczuciu wyższości i kultywowaniu nierównej relacji ze studentami

  Kontakt

  Rekrutacja:

  Centrum Zarządzania Projektami

  ul. Dekerta 26

  87-100 Toruń

  marta.napiorska@torun.merito.pl

  Telefon:

  • +48 66 09 253

   

  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

   

  Istnieje możliwość zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności projektu "Projektowanie uniwersalne – wykwalifikowana kadra to świadomy student" lub działań Beneficjenta Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.  

   

  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów POWER z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej): 

  1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, 

  2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.