Opis projektu

  Projekt "STUDIA DUALNE - kształcimy praktycznie" nr POWR.03.01.00-00-DU41/18-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Całkowita wartość projektu: 4 143 645,04 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 4 019 331,04 zł

  Cel projektu

  Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego u 84 studentów(-ek) studiów stacjonarnych I stopnia 4 kierunków w UWSB odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez udział w studiach dualnych w okresie od 01.05.2019 r. do 30.04.2023 r. (48 m-cy)

  Grupa docelowa

  1. Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
  2. Osoby, które rozpoczną studia na kierunkach Design w biznesie, Inżynieria zarządzania, Logistyka, Zarządzanie w trybie stacjonarnym w Toruniu i Bydgoszczy

  Zadania

  1. Modyfikacja we współpracy z pracodawcami programu kształcenia dla 4 kierunków I stopnia (V 2019 - V 2022)
  2. Realizacja we współpracy z pracodawcami dostosowanego do potrzeb społeczno-gospodarczych programu kształcenia (pełen cykl) na 4 kierunkach studiów I stopnia (V 2020 - IV 2023)
  3. Realizacja staży zawodowych stanowiących element praktyczny studiów dualnych prowadzonych we współpracy z pracodawcami (V 2020 - VI 2022)

  Rezultaty

  48

  Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

  48
  Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
  116

  Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 

  116
  Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
  29

  Liczba osób rozpoczynających studia na kierunku Design w Biznesie I stopień objętych kształceniem dualnym

  29
  Liczba osób rozpoczynających studia na kierunku Design w Biznesie I stopień objętych kształceniem dualnym
  34

  Liczba osób rozpoczynających studia na kierunku Inżynieria Zarządzania I stopień (studia 7-semestralne) objętych kształceniem dualnym

  34
  Liczba osób rozpoczynających studia na kierunku Inżynieria Zarządzania I stopień (studia 7-semestralne) objętych kształceniem dualnym
  23

  Liczba osób rozpoczynających studia na kierunku Logistyka I stopień objętych kształceniem dualnym 

  23
  Liczba osób rozpoczynających studia na kierunku Logistyka I stopień objętych kształceniem dualnym
  30

  Liczba osób rozpoczynających studia na kierunku Zarządzanie I stopień objętych kształceniem dualnym

  30
  Liczba osób rozpoczynających studia na kierunku Zarządzanie I stopień objętych kształceniem dualnym
  48

  Liczba osób, które ukończyły studia realizowane w ramach projektu

  48
  Liczba osób, które ukończyły studia realizowane w ramach projektu
  1

  Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]

  1
  Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]
  4

  Liczba specjalności objętych programem studiów dualnych

  4
  Liczba specjalności objętych programem studiów dualnych
  4

  Liczba wdrożonych w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu programów studiów dualnych

  4
  Liczba wdrożonych w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu programów studiów dualnych
  143640

  Liczba godzin stażu zrealizowana w ramach projektu

  143640
  Liczba godzin stażu zrealizowana w ramach projektu

  Rekrutacja

  Etapy:
  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line
  2. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Rekrutacji
  3. Ocena formalna - prawidłowość dokumentów (kwestionariusz osobowy, deklaracja udziału w projekcie, ksero dowodu osobistego, ksero świadectwa dojrzałości, 2 zdjęcia) [Ocena 0/1]
  4. Ocena jakościowa - konkurs świadectw:

  • przyznawane będą punkty ustalane jako średnia arytmetyczna: punkty na świadectwie dojrzałości - bo osoby z wysokimi wynikami gwarantują wyższy poziom studiów [świadectwo]
  • os. z niepełnosprawnościami + 5pkt. - bo mają ograniczony dostęp do studiów [orzeczenie o niepełnosprawności]
  • osoby z terenów wiejskich + 2pkt. - jw. [kwestionariusz osobowy]

  5. Ogłoszenie listy uczestników - w przypadku tej samej liczby pkt decydować będzie kolejność zgłoszeń
  6. Podpisanie umów
   

  Dokumenty do pobrania

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Deklaracja udziału w projekcie

  Kontakt

  Rekrutacja:

  Biuro Informacji i Rekrutacji

  ul. Młodzieżowa 31a

  87-100 Toruń

  rekrutacja@torun.merito.pl

  Telefon:

   

  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

   

  Istnieje możliwość zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności projektu "STUDIA DUALNE - kształcimy praktycznie" lub działań Beneficjenta Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.  

   

  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów POWER z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej): 

  1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, 

  2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.