Opis projektu

  Projekt "WSB w Toruniu - uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami" nr POWR.03.05.00-00-A027/19-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Całkowita wartość projektu: 974 537,86 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 945 297,86 zł

  Cel projektu

  Celem głównym projektu jest wzrost dostępności UWSB poprzez zniwelowanie barier dostępności i wdrożenie przez UWSB modelu uczelni dostępnej na podstawie ścieżki MINI obejmującego wsparcie zmian organizacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji 70 os. kadry dydaktycznej i 30 os. kadry administracyjnej (w tym kadry  zarządzającej) z zakresu niepełnosprawności dzięki realizacji działań mających na celu zapewnienie przez UWSB w Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu i Bydgoszczy od 01.03.2020 do 28.02.2022 (24 m-ce).

  Grupa docelowa

  1. Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
  2. Studenci z niepełnosprawnościami
  3. Kadra administracyjna UWSB
  4. Kadra dydaktyczna UWSB

  Zadania

  1. Działania z zakresu dostępności edukacji w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu dla studentów z  niepełnosprawnościami [III 2020 - II 2022]
  2. Działania z zakresu dostępności architektonicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu dla osób z  niepełnosprawnościami [III 2020 - XII 2020]
  3. Rozwój kompetencji pracowników administracyjnych, zarządzających i dydaktycznych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu z zakresu niepełnosprawności [III 2020 - II 2022]

  Rezultaty

  1

  Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

  1
  Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  68

  Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia

  68
  Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia
  65

  Liczba pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią

  65
  Liczba pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią
  1

  Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]

  1
  Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]
  133

  Liczba przedstawicieli kadry uczelni objętych wsparciem w Programie w zakresie edukacji włączającej

  133
  Liczba przedstawicieli kadry uczelni objętych wsparciem w Programie w zakresie edukacji włączającej
  1

  Liczba uczelni, które zostały objęte wsparciem niwelującym zidentyfikowane bariery dostępności

  1
  Liczba uczelni, które zostały objęte wsparciem niwelującym zidentyfikowane bariery dostępności
  68

  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne

  68
  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne
  65

  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze

  65
  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze
  133

  Liczba przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej

  133
  Liczba przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej
  1

  Liczba uczelni, które wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności

  1
  Liczba uczelni, które wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności
  1

  Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia

  1
  Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia

  Rekrutacja

  ETAPY REKRUTACJI DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ:
  1. Oddelegowanie kadry administracyjnej i dydaktycznej na szkolenia, wizyty studyjne, konferencje przez Kanclerz
  2. Wypełnienie przez kandydatów formularzy osobowych on-line
  3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Projektu
  4. Ocena formalna dokumentów - prawidłowość wypełnienia dokumentacji (formularz osobowy, deklaracja udziału w projekcie) [Ocena 0/1]
  5. Ocena jakościowa/merytoryczna:
  DYDAKTYCY

  • +2 pkt. - prowadzący zajęcia bezpośrednio w grupach ze studentami z niepełnosprawnościami
  • +1 pkt. - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

  ADMINISTRACJA

  • +1 pkt. - osoby zajmujące się dostępnością ON (m.in. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Asystenci ds. dostępności) i przedstawiciele biur obsługowych (takich jak Dziekanat, Biuro Karier, Biuro Informacji i Rekrutacji, Biuro Obsługi Finansowej Studentów)

  6. Ogłoszenie list uczestników i listy rezerwowej


  ETAPY REKRUTACJI DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:
  1. Wypełnienie przez kandydatów formularzy osobowych on-line
  2. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Projektu
  3. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania wolnych miejsc

  Kontakt

  Rekrutacja:

  Centrum Zarządzania Projektami

  ul. Dekerta 26

  87-100 Toruń

  marta.napiorska@torun.merito.pl

  Telefon:

  • +48 66 09 253

   

  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

   

  Istnieje możliwość zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności projektu "

  Rekrutacja:

  Centrum Zarządzania Projektami

  ul. Dekerta 26

  87-100 Toruń

  marta.napiorska@torun.merito.pl

  Telefon:

  • +48 66 09 253

   

  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

   

  Istnieje możliwość zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności projektu "Projektowanie uniwersalne – wykwalifikowana kadra to świadomy student" lub działań Beneficjenta Uniwersytet WSB Merito w Toruniu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.  

   

  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów POWER z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej): 

  1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, 

  2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

  lub działań Beneficjenta Uniwersytet WSB Merito w Toruniu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.