Opis projektu

  Projekt "ZINTEGROWANI 2.0 kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu" nr POWR.03.05.00-00-Z017/18  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Okres realizacji projektu: od 01.06.2019 r. do 31.05.2023 r.

   

  Całkowita wartość projektu: 11 355 606,59 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 11 230 631,37 zł

  Cel projektu

  CEL GŁÓWNY:
  Wzrost dostosowania jakości kształcenia i oferty studiów wyższych I i II st. oraz jakości zarządzania UWSB do potrzeb gospodarki, rynku pracy, oczekiwań społeczeństwa, pracodawców, studentów i pracowników uczelni w 2 wydziałach UWSB - w Bydgoszczy i Toruniu dzięki wypracowaniu i wdrożeniu w okresie 01.06.2019-31.05.2023 kompleksowego programu rozwoju uczelni, stanowiącego pogłębienie i uzupełnienie ZPU realizowanego w ramach proj. 

  CELE SZCZEGÓŁOWE:
  1. Wzrost dostosowania procesu kształcenia dzięki opracowaniu i realizacji wspólnie z pracodawcami 5 nowych programów o profilu praktycznym na kierunkach:

  • LOGISTYKA I st. w Toruniu 100 os. 
  • LOGISTYKA II st. w Toruniu 50 os.
  • TURYSTYKA I st. w Bydgoszczy 50 os. 
  • TURYSTYKA I REKREACJA II st. w Toruniu 100 os.
  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ II st. w Bydgoszczy 200 os.

   

  2. Wzrost poziomu kompetencji zawodowych oraz informatycznych 330 studentów(-ek) UWSB kierunków I i II st.:

  • Administracja
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Design w biznesie
  • Finanse i rachunkowość
  • Finansowo-prawny
  • Inżynieria Zarządzania
  • Logistyka
  • Menedżersko-prawny
  • Pedagogika
  • Prawo w biznesie
  • Psychologia w biznesie
  • Turystyka i rekreacja
  • Zarządzanie

  dostosowanie do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach, kursach i wizytach studyjnych w firmach i spotkaniach z przedsiębiorcami.


  3. Wzrost poziomu kompetencji zarządczych u 123 przedstawicieli(-ek) kadry zarządzającej i administracyjnej UWSB przez udział w szkoleniach, kursach i warsztatach, co przełoży się na podniesienie jakości i usprawnienia procesów zarządzania i obsługi studentów(-ek) w UWSB.


  4. Poprawa jakości procesów obsługi toku studiów oraz procesów zarządczych dzięki wdrożeniu i modyfikacji informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią co przełoży się na usprawnienie funkcjonowania UWSB w 6 obszarach.

  Grupa docelowa

  1. Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
  2. 500 studentów(-tek) z nowo utworzonych kierunków. Wsparciem objęci będą studenci(-tki), którym do zakończenia kształcenia pozostają maks. 4 semestrze 
  3. 330 studentów(-tek) z Torunia i Bydgoszczy z nowo utworzonych kierunków. Wsparciem objęci będą studenci(-tki), którym do zakończenia kształcenia pozostają maks. 4 semestrze 
  4. 130 pracowników UWSB z Torunia i Bydgoszczy:
  • kadra administracyjna: 107 osób
  • kadra zarządzająca: 16 osób
  • Naczelna Kadra Kierownicza: 7 osób

  Zadania

  1. OPRACOWANIE 5 NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA O PROFILU PRAKTYCZNYM na kierunkach Logistyka I i II stopień, Turystyka I i II stopień, Finanse i rachunkowość II stopień
  2. REALIZACJA NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA O PROFILU PRAKTYCZNYM na kierunkach Logistyka I i II stopień, Turystyka I i II stopień, Finanse i rachunkowość II stopień
  3. ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH oraz INFORMATYCZNYCH studentów wszystkich kierunków
  4. ROZWÓJ KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH przedstawicieli kadry kierowniczej i administracyjnej WSB
  5. ROZWÓJ INFORMATYCZNYCH NARZĘDZI zarządzania uczelnią - System Obsługi Toku Studiów 2.0
  6. ROZWÓJ INFORMATYCZNYCH NARZĘDZI ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ w obszarach: bibliotecznym, HR, administracyjnym, finansowym, kadrowym oraz IT

  Rezultaty

  Rezultaty

  753

  Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

  753
  Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
  56
    Liczba osób, które ukończyły studia I stopnia (6-semestralne) na kierunku Logistyka i uzyskały tytuł licencjata
  56
  Liczba osób, które ukończyły studia I stopnia (6-semestralne) na kierunku Logistyka i uzyskały tytuł licencjata
  29
    Liczba osób, które ukończyły studia I stopnia (7-semestralne) na kierunku Logistyka i uzyskały tytuł inżyniera
  29
  Liczba osób, które ukończyły studia I stopnia (7-semestralne) na kierunku Logistyka i uzyskały tytuł inżyniera
  12

  Liczba osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku Turystyka i uzyskały tytuł licencjata

  12
  Liczba osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku Turystyka i uzyskały tytuł licencjata
  132

  Liczba osób, które ukończyły studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość i uzyskały tytuł magistra

  132
  Liczba osób, które ukończyły studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość i uzyskały tytuł magistra
  60

  Liczba osób, które ukończyły studia II stopnia na kierunku Logistyka i uzyskały tytuł magistra

  60
  Liczba osób, które ukończyły studia II stopnia na kierunku Logistyka i uzyskały tytuł magistra
  55

  Liczba osób, które ukończyły studia II stopnia na kierunku Turystyka i uzyskały tytuł licencjata

  55
  Liczba osób, które ukończyły studia II stopnia na kierunku Turystyka i uzyskały tytuł licencjata
  130

  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze

  130
  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze
  1

  Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia

  1
  Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia
  2

  Liczba utworzonych specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość II st. dostosowanych do potrzeb pracodawców z woj. kujawsko-pomorskiego

  2
  Liczba utworzonych specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość II st. dostosowanych do potrzeb pracodawców z woj. kujawsko-pomorskiego
  2

  Liczba utworzonych specjalności na kierunku Logistyka I st. dostosowanych do potrzeb pracodawców z woj. kujawsko-pomorskiego

  2
  Liczba utworzonych specjalności na kierunku Logistyka I st. dostosowanych do potrzeb pracodawców z woj. kujawsko-pomorskiego
  2

  Liczba utworzonych specjalności na kierunku Logistyka II st. dostosowanych do potrzeb pracodawców z woj. kujawsko-pomorskiego

  2
  Liczba utworzonych specjalności na kierunku Logistyka II st. dostosowanych do potrzeb pracodawców z woj. kujawsko-pomorskiego
  2

  Liczba utworzonych specjalności na kierunku Turystyka I st. dostosowanych do potrzeb pracodawców z woj. kujawsko-pomorskiego

  2
  Liczba utworzonych specjalności na kierunku Turystyka I st. dostosowanych do potrzeb pracodawców z woj. kujawsko-pomorskiego
  2

  Liczba utworzonych specjalności na kierunku Turystyka II st. dostosowanych do potrzeb pracodawców z woj. kujawsko-pomorskiego

  2
  Liczba utworzonych specjalności na kierunku Turystyka II st. dostosowanych do potrzeb pracodawców z woj. kujawsko-pomorskiego

  Rekrutacja

  ETAPY:
  1. Wypełnienie formularzy osobowych on-line
  2. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Projektu

   

  REKRUTACJA - ZAD 2. (w okresie IIIQ 2019 i II-IIIQ2020)
  3. Ocena formalna: prawidłowość dokumentów (formularz os, deklaracja udziału w projekcie, oświadczenie, ksero dowodu osobistego, ksero dyplomu ukończenia studiów, 2 zdjęcia)
  4. Ocena jakościowa:
  a1) na studia I st. przyznawane będą punkty ustalane jako średnia arytmetyczna: punkty na świadectwie dojrzałości,
  a2) na studia II st. punkty za wynik ukończenia studiów lic./inż. [bdb: 5 pkt.; db+: 4,5 pkt.; db: 4 pkt.; dost.+: 3,5 pkt.; dost.: 3 pkt.] [dyplom] 
  b) osoby z niepełnosprawnościami: +5 pkt.
  c1) na kierunek Finanse i rachunkowość - mężczyźni +2 pkt. 
  c2) na kierunek Logistyka - kobiety +2 pkt. 

   

  REKRUTACJA - ZAD 3. (w okresie IVQ 2019 - IVQ 2023)
  3. Ocena formalna: prawidłowość dokumentów (formularz os, deklaracja udziału w projekcie, oświadczenie) [Ocena 0/1]
  4. Ocena jakościowa/merytoryczna
  a) studia stacjonarne: +5 pkt 
  b) osoby z niepełnosprawnościami: +5 pkt.
  c) studenci(-tki) z 2 ostatnich semestrów: +3 pkt.
  W przypadku niewypełnienia limitu miejsc prowadzona będzie rekrut. uzup. poza kierunkami wskazanymi w poszczególnych szkoleniach.


  REKRUTACJA - ZAD 4 (w okresie IVQ 2019 - IVQ 2023)
  3. Ocena formalna prawidłowość dokumentów (formularz osobowy, deklaracja udziału w projekcie, oświadczenie) [Ocena 0/1]
  4. n/d 


  5. Ogłoszenie list uczestników i rezerwowych
  6. Podpisanie umów

  Kontakt

  Rekrutacja:

  Biuro Informacji i Rekrutacji

  ul. Młodzieżowa 31a

  87-100 Toruń

  rekrutacja@torun.merito.pl

  Telefon:

  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

   

  Istnieje możliwość zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności projektu "ZINTEGROWANI 2.0 – kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu" lub działań Beneficjenta Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzaną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.  

   

  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej): 

  1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, 

  2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.