Opis projektu

  Projekt "ZINTEGROWANI - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu" nr POWR.03.05.00-00-Z055/17 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Całkowita wartość projektu: 11 230 631,37 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 10 893 369,37 zł

  Cel projektu

  CEL GŁÓWNY:

  WZROST DOSTOSOWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA i OFERTY STUDIÓW WYŻSZYCH 2 stopnia oraz PROCESÓW ZARZĄDCZYCH UCZELNI do potrzeb gospodarki regionalnej, oczekiwań pracodawców(-czyń), studentów(-ek) i pracowników(-nic) uczelni w 2 wydziałach UWSB w Toruniu (Bydgoszcz i Toruń) dzięki wdrożeniu w okresie 01.05.2018 r.-31.12.2022 r. ZINTEGROWANEGO PROGRAMU ROZWOJU UCZELNI.


  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Wzrost dostosowania procesu kształcenia dzięki OPRACOWANIU I REALIZACJI WSPÓLNIE Z PRACODAWCAMI 2 NOWYCH PROGRAMÓW O PROFILU PRAKTYCZNYM NA STUDIACH II ST. NA KIERUNKACH INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA i INFORMATYKA W BIZNESIE obejmującego 280 studentów(-ek)
  2. Wzrost poziomu KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, JĘZYKOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH, PRZEDSIĘBIORCZYCH I ANALITYCZNYCH 192 studentów(-ek) UWSB kierunków IZ oraz IwB (I i II STOPNIA), dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie regionalnym i w kraju poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach, kursach i wizytach studyjnych w firmach.
  3. Wzrost poziomu KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH u 117 przedst. kadry zarządzającej i administracyjnej UWSB przez udział w szkoleniach, kursach i warsztatach, co przełoży się na usprawnienie procesów zarządzania i obsługi studentów(-ek) w uczelni.
  4. Wzrost poziomu KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH, INFORMATYCZNYCH I JĘZYKOWYCH 150 osób reprezentujących kadrę dydaktyczną UWSB poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych kursach i szkoleniach, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia w uczelni.
  5. Poprawa jakości procesów obsługi toku studiów oraz procesów zarządczych dzięki wdrożeniu i modyfikacji INFORMATYCZNYCH NARZĘDZI ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ co przełoży się na usprawnienie funkcjonowania UWSB w 3 obszarach.

  Grupa docelowa

  1. Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
  2. 385 studentów(-ek) kierunków Inżynieria zarządzania i Informatyka w biznesie I i II stopnia
  3. 267 pracowników(-nic) Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu:
  • kadra administracyjna
  • kadra zarządzająca
  • Naczelna Kadra Kierownicza
  • kadra dydaktyczna

  Zadania

  1. Opracowanie i realizacja nowych programów kształcenia o profilu praktycznym na studiach II stopnia na kierunkach Inżynieria Zarządzania oraz Informatyka w Biznesie (MODUŁ 1., tiret 1.) [V 2018 - III 2021]
  2. Rozwój KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, JĘZYKOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH, PRZEDSIĘBIORCZYCH I ANALITYCZNYCH studentów kierunków IZ oraz IwB (I i II stopień) MODUŁ 2. [V 2018 - XII 2022]
  3. ROZWÓJ KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH PRZEDSTAWICIELI KADRY KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ WSB (MODUŁ 6, TIRET 3.) [V 2018 - XII 2022]
  4. Rozwój KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH, INFORMATYCZNYCH, JĘZYKOWYCH osób reprezentujących kadrę dydaktyczną WSB (MODUŁ 6., tiret 1.) [V 2018 - XII 2022]
  5. ROZWÓJ INFORMATYCZNYCH NARZĘDZI zarządzania uczelnią - System Obsługi Toku Studiów oraz oprogramowanie Office 365 (MODUŁ 6., tiret 2.) [VII 2018 - XII 2022]
  6. ROZWÓJ INFORMATYCZNYCH NARZĘDZI ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ W OBSZARZE BADAŃ NAUKOWYCH, DYDAKTYKI, ZARZĄDZANIA WIEDZĄ ORAZ ZASOBAMI IT (MODUŁ 6, TIRET 2) [V 2018 - VII 2021]

  Rezultaty

  404

  Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

  404
  Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
  63

  Liczba osób, które ukończyły studia na kierunku Informatyka w biznesie II st. (4-semestralne) i uzyskały tytuł magistra

  63
  Liczba osób, które ukończyły studia na kierunku Informatyka w biznesie II st. (4-semestralne) i uzyskały tytuł magistra
  124

  Liczba osób, które ukończyły studia na kierunku Inżynieria Zarządzania II st.(3-semestralne) i uzyskały tytuł magistra

  124
  Liczba osób, które ukończyły studia na kierunku Inżynieria Zarządzania II st.(3-semestralne) i uzyskały tytuł magistra
  263

  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne

  263
  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne
  158

  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze

  158
  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze
  1

  Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia

  1
  Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia
  31

  Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia

  31
  Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia

  Rekrutacja

  ETAPY:
  1. Wypełnienie formularza osobowego on-line
  2. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Projektu

   

  REKRUTACJA - ZAD 1. (w okresie IIIQ2018 i 2019)
  3.Ocena formalna dokumentów - prawidłowość dokumentów (formularz osobowy, deklaracja udziału w projekcie, ksero dowodu osobistego, ksero dyplomu ukończenia studiów, 2 zdjęcia) - [Ocena 0/1]
  4.Ocena jakościowa/merytoryczna:
  a) punkty za wynik ukończenia studiów lic./inż. [bdb:5 pkt.; db+:4,5 pkt.; db:4 pkt.; dost.+: 3,5 pkt.; dost.: 3 pkt.] 
  b) osoby z niepełnosprawnościami: +5pkt. 
  c) kobiety: +3pkt. 
   

  REKRUTACJA - ZAD 2. (w okresie IVQ2018-IVQ2021)
  3.Ocena formalna dokumentów studentów IZ i IwB oraz prawidłowość dokumentacji (formularz osobowy, deklaracja udziału w projekcie) - [Ocena 0/1]
  4.Ocena jakościowa/merytoryczna
  a) studenci studiów stacjonarnych +5pkt. 
  b) osoby z niepełnosprawnościami +5pkt.
  c) studenci z 2 ostatnich semestrów +3pkt.

   

  REKRUTACJA - ZAD 3 (w okresie IVQ2018 - IVQ2021)
  3.Ocena formalna dokumentów - prawidłowość dokumentacji (formularz osobowy, deklaracja udziału w projekcie) - [Ocena 0/1]
  4.n/d

   

  REKRUTACJA - ZAD 4. (w okresie IVQ2018 - IVQ2021)
  3.Ocena formalna dokumentów - prawidłowość dokumentacji (formularz osobowy, deklaracja udziału w projekcie) - [Ocena 0/1]
  4.1. Ocena jakościowa/merytoryczna
  a) osoby prowadzące zajęcia na kierunkach IZ oraz IwB: +4pkt - bo wykorzystać nabyte kompetencje na kierunkach wpisujących się w RSI
  b) pracownicy etatowi: +2pkt.
  c) młodzi dydaktycy (do 35r.ż.): +2pkt.
  4.2.Kwalifikowanie dydaktyków do 1 z 4 poziomów wsparcia i szkoleń na podstawie oddelegowania przez bezpośredniego przełożonego 


  5.Ogłoszenie list uczestników i rezerwowych
  6.Podpisanie umów

  Kontakt

  Rekrutacja:

  Biuro Informacji i Rekrutacji

  ul. Młodzieżowa 31a

  87-100 Toruń

  rekrutacja@torun.merito.pl

  Telefon:

  Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

   

  Istnieje możliwość zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności projektu "ZINTEGROWANI - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu" lub działań Beneficjenta Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.  

   

  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów POWER z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej): 

  1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, 

  2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.