Projekt

   

   

  Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (do 02.04.2023r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zrealizował projekt pn.:

   

  "Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu,
  Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw"

   

  (POWR.03.05.00-00-ZR19/18),

   

  w okresie 01.03.2019r. - 31.12.2023r.

  Cel główny projektu:

  Celem głównym projektu jest: Podniesienie jakości i praktyczności kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (do 02.04.2023r.) / Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu (od 03.04.2023r.) poprzez realizację Zintegrowanego Programu Rozwoju Uczelni w Regionach, odpowiadającego na potrzeby społeczeństwa, gospodarki i regionalnych rynków pracy w okr. III'2019r.-II 2023r. (w oparciu o wspólne elementy Regionalnych Strategii Innowacji woj.: wielkopolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego, jako głównych obszarów funkcjonowania podstawowych jednostek WSB: Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu, Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie i Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, poprzez:

  • upraktycznienie kształcenia, w tym wprowadzenie elementów umiędzynarodowienia, na kierunkach Logistyka i Informatyka (zg.z inteligentnymi specjalizacjami woj.) na studiach I stopnia (kształcenie 468 os. + 68 os. z Ukrainy)
  • opracowanie i realizację nowych programów kształcenia na Logistyka i Informatyka II stopnia (kształcenie 313 os.)
  • realizację programu rozwoju kompetencji Studentów Logistyki i Informatyki w stopniu wykraczającym poza program kształcenia na studiach w WSB (szkolenia dla 680 os.)
  • przygotowanie kadry dydaktycznej do realizacji nowych wyzwań w zakr.kształcenia Studentów, głównie na Logistyce i Informatyce, wynikających z wyzwań RSI (szkolenia dla 354 os.)
  • podniesienie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i kierowniczej WSB dla sprostania wyzwaniom w zakr przygotowania kompetentnych kadr głównie dla branży logistycznej i IT w regionach (szkolenia dla 225 os.)
  • rozwój nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie obsługi kształcenia w WSB.

   

  Projekt skierowany jest do:

  1. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / Uniwersytety WSB Merito w Poznaniu z 3 Wydziałami: w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie
  2. 1018 osób uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu)
   • na nowych i przemodelowanych studiach na kierunkach Logistyka i Informatyka
   • w szkoleniach/warsztatach/wizytach studyjnych dla Studentów
  3. Pracowników Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu:
   • pracowników administracyjnych i kierowników
   • pracowników dydaktycznych

   

  Finansowanie projektu:

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Wartość projektu: 15 420 259,86 zł

  Wartość dofinansowania: 14 957 652,06 zł

  Zadanie 1

  UPRAKTYCZNIONE KIERUNKI STUDIÓW I STOPNIA - dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności oraz wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów:

  • Studia I stopnia na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu:
   • Logistyka (tryb niestacjonarny - od X 2019r.)
   • Informatyka (tryb niestacjonarny - od X 2019r.)
  • Studia I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie
   • Logistyka (tryb niestacjonarny i stacjonarny - od X 2019r.)
   • Informatyka (tryb niestacjonarny i stacjonarny - od X 2019r.)
  • Studia I stopnia nw Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie:
   • Logistyka (tryb niestacjonarny - od X 2019r.)
   • Informatyka (tryb niestacjonarny - od X 2019r.)

  Zadanie 2

   

  UMIĘDZYNARODOWIONE KIERUNKI STUDIÓW Z UDZIAŁEM WYKŁADOWCÓW Z ZAGRANICY - realizacja programów
  kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców - jako element wspierający programy kształcenia w języku polskim oraz włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej, w prowadzenie programów kształcenia w uczelni:

  • Studia I stopnia na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu:
   • Specjalności interdyscyplinarne w j.angielskim (od X 2021r.)

   

  Zadanie 3

   

  NOWE KIERUNKI STUDIÓW II STOPNIA - dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności:

  • Studia II stopnia na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu:
   • Logistyka (tryb stacjonarny i niestacjonarny -  od X 2020r.)
   • Informatyka (tryb stacjonarny i niestacjonarny  - od X 2019r.)
  • Studia II stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie:
   • Informatyka (tryb stacjonarny i niestacjonarny -  od X 2020r.)
   • Logistyka (tryb stacjonarny i niestacjonarny - od X 2020r.)
  • Studia II stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie:
   • Logistyka (tryb niestacjonarny - od III 2020r.)

   

  Zadanie 4

   

  PONADPROGRAMOWE SZKOLENIA, KURSY, WARSZTATY I WIZYTY STUDYJNE DLA STUDENTÓW - w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju:

  1. Dla studentów kierunku Logistyka:
   • Załadunek pojazdów i zasady mocowania ładunków
   • Przewozy artykułów żywnościowych
   • Przewozy nienormatywne
   • Przewozy Towarów Niebezpiecznych(ADR)
   • Zarządzanie transportem drogowym osób i rzeczy
   • Obsługa wózków podnośnikowych
   • Język angielski dla logistyka/spedytora VCC Select Competences
  2. Dla studentów kierunku Informatyka:
   • Microsoft Technology Associate(MTA): Windows Server Administration, Networking, Security, Database, Software Development,
   • Microsof (MS):  Active Directory, Hyper-V/Wirtualizacja zasobów serwerowych I desktopowych, Instalacja i konfiguracja Windows10, Wdrażanie i zarządzanie Windows10
   • Developing ASP.NET Core MVC Web Application
   • Managing Modern Desktops
   • Microsoft Azure IoT Developer
   • Comp TIA Linux+
   • CCNA
   • Grafika komputerowa
  3. dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie PROJ,
  4. wizyty studyjne u pracodawców

   

  Zadanie 5

   

  SZKOLENIA, KURSY I WARSZTATY DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ - w ramach podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni

  • Nowe standardy dydaktyki w WSB
  • Nauczanie dorosłych - uwarunkowania, podstawowe zasady
  • Innowacyjna dydaktyka - warsztat sztuki dydaktycznej
  • Metoda projektu w dydaktyce
  • Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego
  • Nauczanie metodą studium przypadku i storytelling
  • Elementy coachingowe w pracy nauczyciela akademickiego
  • SAP
  • Wirtualna rzeczywistość - wykorzystanie AR i VR podczas zajęć dydaktycznych
  • Język angielski dla dydaktyków
  • MS Teams
  • udział w szkoleniach indywidualnych wg. potrzeb dydaktyków

   

  Zadanie 6

  SZKOLENIA, KURSY I WARSZTATY DLA KADRY ADMINISTRACYJNEJ I KIEROWNICZEJ - w ramach podnoszenia kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach

  • metodyki zwinne i zarządzanie projektowe -kierowane do os.odpowiedzialnych za realizację PROJ ze znaczącym komponentem IT
   • AGILE Project Management Foundation
   • AGILE Project Management Professional
   •  PMI Audyt
   • PMI
   • Professional Scrum Master I
   • Professional Scrum Master II
   • Professional Scrum Product Owner
  • Szkolenia nt. zapewnienia efektywności pracy zdalnej i hybrydowej
  • MS Excel
  • język angielski
  • Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego ST i
   kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi
  • Techniki asertywnej komunikacji, czyli jak efektywnie porozumiewać się ze ST, kandydatami na studia
  • Podnoszenie jakości obsługi ST jak przygotować się do pracy w dziekanacie i sekretariacie uczelni w
   nowym roku akademickim
  • Lean Management
  • Indywidualne szkolenia (w odpowiedzi na potrzeby pracowników działów administracyjnych, w tym
   m.in.: Działu Personalnego, Kwestury, Działu Finansowego, Działu IT, Kancelarii, Biblioteki, Dziekanatu,
   działu Administracji, Działu Metodyki, Działu Projektów, Działu Organizacji Dydaktyki, Biura Rekrutacji,
   Biura Karier i Praktyk, oraz kadry kierowniczej

    

    

   

   

   

  Zadanie 7

  PORTAL EXTRANET 3.0 - w ramach wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia

  Zadanie 8

  SYSTEM OBSŁUGI TOKU STUDIÓW (SOTS 2.0) oraz SYSTEM PLANOWANIA RZECZOWO-FINANSOWEGO - wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w
  celu doskonalenia jakości kształcenia

  Zadanie 9

  SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI RADIOWEJ RFID DO BIBLIOTEKI - w ramach wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia

  Zadanie 10

  WSPARCIE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW LOGISTYKA I INFORMATYKA Z UKRAINY – zajęcia w języku ukraińskim wraz z intensywnym kursem języka polskiego jako element wspierający programy kształcenia w języku polskim;

  • Realizacja przedmiotów na pierwszym semestrze studiów I stopnia na kierunkach Logistyka i Informatyka w j.ukraińskim
  • Realizacja intensywnego kursu j.polskiego dla tych studentów,by była możliwa kontynuacja studiów na kolejnych semestrach w j.pol

  Rekrutacja uczestników projektu:

  Wymagania:

  1. Studia I stopnia
   • świadectwo maturalne
   • przy dużym zainteresowaniu do projektu zakwalifikowane zostaną os.z najlepszymi wynikami z matury(określone w zasadach naboru przedmioty)
  2. Studia II stopnia
   • dyplom ukończenia min. I stopnia studiów
   • przy dużym zainteresowaniu do projektu zakwalifikowane zostaną os.z najlepszymi wynikami ze studiów I stopnia (określone w zasadach naboru przedmioty)
  3. Szkolenia/wizyty studyjne/warsztaty dla Studentów
   • tylko studenci max ostatnich czterech sem.studiów na kierunku Logistyka lub Informatyka, I lub II stopnia
   • przy dużym zainteresowaniu do projektu zakwalifikowane zostaną os.z największą liczbą punktów:
    • studenci niepracujący - 10pkt, pracujący niezgodnie z kierunkiem -5pkt
    • średnia ocen z ostatniego semestru
  4. Szkolenia/kursy/warsztaty dla kadry
   • zatrudnienie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu/Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu
   • decyzja Działu Personalnego i przełożonego
   • przy dużym zainteresowaniu do projektu zakwalifikowane zostaną os.z największą lizbą punktów:
    • pracownicy etatowi - 10 pkt
    • dydaktycy do 30-go roku życia - 10 pkt

   

  Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

  ul. Powstańców Wielkopolskich 5

  61-895 Poznań

  Tel.: 61 635 00 31, fax 61 655 32 27

  ESP: /WSBwPoznaniu/SkrytkaESP

  Uniwersytet WSB Merito Chorzów

  ul. Sportowa 29

  41-506 Chorzów

  Tel.: (32) 349 84 74

  Uniwersytet WSB Merito Szczecin

  Śniadeckich 3

  70-224 Szczecin

  Tel.: 91 422 46 30