Opis projektu

  Projekt "Zintegrowany program Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" nr POWR.03.05.00-00-ZR09/18-00  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Okres realizacji projektu: od 01.06.2019 r. do 31.12.2023 r.

   

  Całkowita wartość projektu: 11 891 422,21 zł zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 11  014 926,59 zł

  Cel projektu

  CEL GŁÓWNY:
  Rozwój kształcenia na studiach I st. oraz zarządzania na studiach I st. oraz zarządzania w 2 wydziałach Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu dla wzrostu innowacyjności regionu i w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki realizacji w okresie VI 2019 - V 2023 Zintegrowanego programu WSB w Toruniu na rzecz rozwoju woj. kujawsko-pomorskiego.


  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Rozwój programów kształcenia dzięki przygotowaniu we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i realizacji w języku polskim i angielskim nowych specjalności na kierunkach I st. o profilu praktycznym zgodnych z RSI woj. kujawsko-pomorskiego: Informatyka w biznesie, Inżynieria zarządzania, Logistyka, Turystyka i rekreacja dla 120 studentów i studentek z Polski i zagranicy.
  2. Wzrost przygotowania studentów WSB do podjęcia pracy w regionie dzięki realizacji 150 programów stażowych na studiach stacjonarnych I st. Psychologia w biznesie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i rachunkowość, Turystyka i rekreacja, Inżynieria zarządzania, Logistyka, zwiększających kompetencje odpowiadające potrzebom pracodawców rynku pracy i gospodarki.
  3. Rozwój kompetencji 30 pracowników kadr zarządzających i administracyjnych związanych z absorpcją środków finansowych przez udział w szkoleniach, co przyczyni się do ogólnego rozwoju uczelni w kontekście wzmocnienia innowacyjności regionu.
  4. Rozwój kompetencji dydaktycznych kadr uczelni poprzez realizację 35 krajowych i zagranicznych staży dydaktycznych, co wpłynie na podniesienie jakości kształcenia.
  5. Rozwój informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią dla ukształtowania nowoczesnego szkolnictwa wyższego wspierającego wzrost innowacyjności regionu.

  Grupa docelowa

  • 120 studentów(-ek) kierunków objętych projektem: Informatyka w biznesie, Inżynieria zarządzania, Logistyka, Turystyka i rekreacja dla 120 studentów i studentek z Polski i zagranicy
  • 150 studentów(-ek) kierunków objętych projektem: Psychologia w biznesie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i rachunkowość, Turystyka i rekreacja, Inżynieria zarządzania, Logistyka
  • 30 pracowników kadr zarządzających i administracyjnych

  Zadania

  1. Modyfikacja programów studiów na czterech kierunkach I stopnia o profilu praktycznym, zgodnych z RSI woj. kujawsko-pomorskiego poprzez opracowanie po jednej nowej specjalności prowadzonej w języku polskim i angielskim
  2. Rekrutacja studentów, realizacja programu kształcenia w j. polskim i j. angielskim na czterech kierunkach studiów I stopnia, zgodnych z RSI woj. kujawsko-pomorskiego oraz dostosowanie potencjału dydaktycznego uczelni do realizacji tych kierunków
  3. Realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów WSB w Toruniu
  4. Program rozwoju kompetencji pracowników zarządzających i administracyjnych uczelni związanych z absorpcją środków finansowych
  5. Program rozwoju kompetencji dydaktycznych pracowników dydaktycznych poprzez staże dydaktyczne
  6. Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią
  156

  Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

  156
  Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
  26

  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne

  26
  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne
  47

  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze

  47
  Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze
  1

  Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia

  1
  Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia

  Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

  Młodzieżowa 31A

  87-100 Toruń

  Tel.: 56 66 09 200, fax. 56 66 09 207

  Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

  ul. Fordońska 74

  85-719 Bydgoszcz

  Tel.: (52) 58 29 108

  Godziny otwarcia


  poniedziałek: 08:00 - 15:00